Formación gratuita para mejorar tu empleabilidad y recibir información que te ayude a tomar decisiones laborales y formativas.

INSCRÍBETE. Mejorarás tus posibilidades de encontrar trabajo.      ¡Ahora es el momento!

CONSELLS PER A FER L’ENTREVISTA ONLINE

Consejos para hacer la entrevista online

L’entrevista de treball, cada vegada esta siguent una ferramenta necessària per a l’obtenció d’un lloc de treball, i ara mes que mai, el nou mercat laboral que ens envolta, junt a les noves tecnologies, ens repten, i ens exigeixen modalitats d entrevistes diferents a les que coneguem.

L’objectiu d aquesta sessió, es donarvos a coneixer el procediment d’un procés de selecció i treballar els punts forts per véncer amb èxit una entrevista on line.

La entrevista de trabajo, cada vez esta siendo una herramienta indispensable para obtener un puesto de trabajo, y ahora mas que nunca, el nuevo mercado laboral que nos rodea, junto con las nuevas tecnologías, nos retan y nos exigen modalidades de entrevistas diferentes que no conocemos.

El objetivo de esta sesión, es dar a conocer el procedimiento de un proceso de selección y trabajar los puntos fuertes para superar con éxito una entrevista online

LA IMPORTÀNCIA DE L’FP EN L’EMPRESA.

La importancia de la FP en la empresa.

Representants de empreses del territori ens expliequen la necessitat real que tenen les empreses, que els seus llocs de treball siguen cobert per persones titulades en Formació Professional. I, també, l’interessant que és tindre, per a cobrir els futurs posats, a alumnes en Pràctiques en els Centres de Treball d’aquestes disciplines.

Representantes de empresas del territorio nos explican la necesidad real que tienen las empresas, que sus puestos de trabajo sean cubierto por personas tituladas en Formación Profesional. Y, también, lo interesante que es tener, para cubrir los futuros puestos, a alumnos en Prácticas en los Centros de Trabajo de estas disciplinas.

QUINES SERAN LES OCUPACIONS DEL FUTUR

Cuáles van a ser los empleos del futuro.

 Vivim en un món canviant i, especialment en l’àmbit laboral. Les noves tecnologies, maquinària, nous mètodes de treball que van sorgint, etc, fan que hàgem d’estar preparats davant qualsevol canvi i en alerta davant possibles noves oportunitats laborals que puguen aparèixer.

En aquest webinar parlarem i analitzarem les tendències de les ocupacions que major ocupabilitat tindran en el futur del nostre territori i perquè seran els treballs més demandats en els pròxims anys.

Vivimos en un mundo cambiante y, especialmente en el ámbito laboral. Las nuevas tecnologías, maquinaria, nuevos métodos de trabajo que van surgiendo, etc, hacen que debamos estar preparados ante cualquier cambio y en alerta ante posibles nuevas oportunidades laborales que puedan aparecer.

En este webinar hablaremos y analizaremos las tendencias de las ocupaciones que mayor empleabilidad tendrán en el futuro de nuestro territorio y por qué serán los trabajos más demandados en los próximos años.

CONSELLS PER A DECIDIR (O REPLANTEJAR) EL TEU FUTUR PROFESSIONAL

Consejos para decidir (o replantear) tu futuro profesional.

Una de les qüestions que més ens turmenta hui dia és decidir correctament el nostre futur professional. És difícil encertar i no té per què tractar-se d’un camí recte, ni molt menys. Tant per als més joves que veuen que va arribant el moment decisiu de decidir quina direcció prenen després de l’institut, com per a tots/as aquells/as

Una de las cuestiones que más nos atormenta hoy en día es decidir correctamente nuestro futuro profesional. Es difícil acertar y no tiene por qué tratarse de un camino recto, ni mucho menos. Tanto para los más jóvenes que ven que va llegando el momento decisivo de decidir qué dirección toman después del instituto, como para todos/as aquellos/as.

COM UTILITZAR LINKEDIN EN LA RECERCA D’OCUPACIÓ

Cómo utilizar LinkedIn en la búsqueda de empleo

Saber utilitzar LinkedIn per a buscar ocupació, així com elaborar un bon perfil en aquesta plataforma, serà la clau fonamental per a tindre més opcions de trobar treball.

Saber utilizar LinkedIn para buscar empleo así como elaborar un buen perfil en esta plataforma será la clave fundamental para tener más opciones de encontrar trabajo.

COM GESTIONAR LES TEUES EMOCIONS I TROBAR FEINA.

Cómo gestionar tus emociones y encontrar trabajo.

Quan estem buscant feina hem d’afrontar situacions difícils que ens posen a prova emocionalment. En aquest webinar reconeixerem quines emocions són les que més ens afecten i com fer front a les situacions de cerca de treball utilitzant les emocions positives amb les quals aconseguir major confiança en un/a mateix.

Cuando estamos buscando trabajo tenemos que afrontar situaciones difíciles que nos ponen a prueba emocionalmente. En este webinar vamos a reconocer qué emociones son las que más nos afectan y cómo hacer frente a las situaciones de búsqueda de trabajo  utilizando las emociones positivas con las que conseguir mayor confianza en uno/a mismo/a.