Territori Actaio

Mapa Territorio Acuerdo

Els municipis d’Alcoi, Ibi i Ontinyent, que constitueixen el territori Actaio, estan situats a l’interior de la Comunitat Valenciana compartint climatologia. La distància entre els municipis més distants és de només 45’8 km. Els uneix l’autovia interior (A7) el que permet desplaçar-nos d’una localitat a una altra en 33 minuts màxim. Són els pobles més importants dins de les seues comarques i els referents per a la resta de localitats i el seu pilar econòmic fonamental és la indústria.

Les ciutats d’Alcoi, Ibi i Ontinyent juguen un paper fonamental en la vertebració econòmica, social i cultural dels territoris de les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida.

Aquesta realitat s’ha vist reflectida en l’actual Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 2010-2030 mitjançant l’enquadrament en dues àrees funcionals diferents com són Alcoi i la Vall d’Albaida. Dins de l’espai geogràfic del territori de les Comarques Centrals, aquestes àrees funcionals tenen en comú característiques molt peculiars i distintives en el seu teixit productiu i l’oportunitat d’abordar col·laborativament aspectes essencials per a un desenvolupament socioeconòmic i laboral fortament ancorat en la presència de la indústria.

La coordinació de les polítiques d’ocupació, promoció econòmica i desenvolupament industrial d’aquestes ciutats tindria un impacte molt positiu sobre el conjunt de les comarques que s’articulen entorn d’elles.

Alcoi

Alcoi és el municipi més important de les Comarques de l’Alcoia i el Comtat, tradicionalment dedicada a la producció tèxtil. Actualment està en un procés de reconversió i diversificació empresarial prenent com a pilars fonamentals el Know-how adquirit pel pas dels anys que li permet treballar en una àmplia gamma de sectors i processos productius.

Ibi

Ibi és la població més representativa de les Comarca de la Foia de Castalla, tradicionalment dedicada a la producció de joguet. Hui està sotmesa a un procés d’adaptació permanent partint del coneixement conegut (Know How). És un districte industrial de la Comunitat Valenciana que s’està convertint en paradigma de la reconversió i la reindustrialització basat en el coneixement de les persones i en les tècniques de la indústria del sector metall-mecànic-plàstic.

Ontinyent

Per la seua banda, Ontinyent és la ciutat més representativa i important de la comarca de la Vall d’Albaida amb origen empresarial també del tèxtil, realitat que ha canviat amb el pas dels anys diversificant el seu teixit productiu basat, igual que en els altres municipis, en l’experiència i capacitat productiva industrial que aglutinen.
En resum, es tracta de tres municipis capçaleres de les seues comarques que encara estant en províncies diferents (Ibi i Alcoi pertanyen a Alacant i Ontinyent pertany a València) tenen una estructura socioeconòmica molt similar:

Els agents socials i econòmics del Territori Actaio

Aquestes ciutats té molt en comú, la qual cosa es demostra per les accions conjuntes que els agents socials del territori duen a terme:

Aquests exemples demostren que tant agents econòmics com a socials i l’administració d’aquestes localitats treballen en la mateixa sintonia perquè coincideixen en “volem seguir sent un territori industrial”.

Territorio Actaio

Los municipios de Alcoi, Ibi y Ontinyent, que constituyen el territorio Actaio, están ubicados en el interior de la Comunidad Valenciana compartiendo climatología. La distancia entre los municipios más distantes es de solo 45’8 km. Los une la autovía interior (A7) lo que permite desplazarse de una localidad a otra en 33 minútos máximo. Son los pueblos más importantes dentro de sus comarcas y los referentes para el resto de localidades y su pilar económico fundamental es la industria.

Las ciudades de Alcoi, Ibi y Ontinyent juegan un papel fundamental en la vertebración económica, social y cultural de los territorios de las comarcas de l’Alcoia, el Comtat, la Foia de Castalla y la Vall d’Albaida.

Esta realidad se ha visto reflejada en la actual Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 2010-2030 mediante el encuadre en dos áreas funcionales distintas como son Alcoi y la Vall d’Albaida. Dentro del espacio geográfico del territorio de las Comarcas Centrales, estas áreas funcionales tienen en común características muy peculiares y distintivas en su tejido productivo y la oportunidad de abordar colaborativamente aspectos esenciales para un desarrollo socioeconómico y laboral fuertemente anclado en la presencia de la industria.

La coordinación de las políticas de empleo, promoción económica y desarrollo industrial de estas ciudades tendría un impacto muy positivo sobre el conjunto de las comarcas que se articulan en torno a ellas.

Alcoi

Alcoy es el municipio más importante de la Comarca de l’Alcoia-Comtat, su insdutria tradicionalmente se dedicó al textil; actualmente está en un proceso de reconversión y diversificación empresarial tomando como pilares fundamentales el Know-how adquirido por el paso de los años que le permite trabajar en una amplia gama de sectores y procesos productivos.

Ibi

Ibi es la población más representativa de las Comarca de la Foia de Castalla, tradicionalmente dedicada a la producción de juguetes. Hoy está sometida a un proceso de adaptación permanente partiendo del conocimiento conocido (Know How). Es un Distrito Industrial de la Comunidad Valenciana que se está convirtiendo en paradigma de la reconversión y la reindustrialización basado en el conocimiento de las personas y en las técnicas industria del sector metal-mecánico-plástico.

Ontinyent

Ibi es la población más representativa de las Comarca de la Foia de Castalla, tradicionalmente dedicada a la producción de juguetes. Hoy está sometida a un proceso de adaptación permanente partiendo del conocimiento conocido (Know How). Es un Distrito Industrial de la Comunidad Valenciana que se está convirtiendo en paradigma de la reconversión y la reindustrialización basado en el conocimiento de las personas y en las técnicas industria del sector metal-mecánico-plástico.

En resumen, se trata de tres municipios cabeceras de sus comarcas que aún estando en provincias distintas (Ibi y Alcoi pertenecen a Alicante y Ontinyent pertenece a Valencia) tienen una estructura socioeconómica muy similar:

Los agentes sociales y económicos del Territorio Actaio

Estas ciudades tiene mucho en común, lo que se demuestra por las acciones conjuntas que los agentes sociales del territorio llevan a cabo:

Estos ejemplos demuestran que tanto agentes económicos como sociales y la administración de estas localidades trabajan en la misma sintonía porque coinciden en “queremos seguir siendo un territorio industrial”.

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑