Objectiu de Actaio

El principal objectiu del Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent és abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada des de les entitats integrants per a l’interès comú de la ciutadania, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i a evitar duplicitats.

Es pretén complir dita objectiva a través dels següents Objectius Específics:

1.- Fomentar la promoció de l’esperit empresarial i aprenentatge, inclosa l’economia social atraient a aquells col·lectius que tradicionalment no participen en l’activitat empresarial o que pateixen especials dificultats per a la seua integració en el mercat laboral. A més es treballarà per la superviviencia de les empreses, les existents i les de nova creació prestant *tutelaje para la seua consolidació i recolzant les vies de finançament.

Reforçar el nivell de competències i habilitats dels treballadors i empresaris entenent la formació contínua en el sentit de la formació per a l’ocupació.

Potenciar la creació d’ocupació estable basada en la innovació, la qualitat, les noves tecnologies, la R+D i l’ocupació de les TIC’s a fi d’incrementar la competitivitat de les empreses i l’economia de la comarca. Destaca la formació per a la prevenció de riscos laborals, principi de la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament sostenible.

2.- Promoure el desenvolupament de mesures actives i preventives del mercat laboral i millorar la cohesió social de les persones menys afavorides incrementant l’ocupació estable incrementant la empleabilidad de les persones i la seua integració social.

Les accions que es desenvoluparen tindran forma de Planes Integrals d’Inserció i Ocupació i tindran caracter personalitzat, mentre que tindran en compte les particularitats de cada individu en el disseny d’aquestes accions.

S’actuarà principalment sobre els col·lectius: joves, persones amb discapacitat, immigrants, col·lectius en risc d’exclusió social, aturats en general atès que són els que presenten majors dificultats per a participar en el mercat laboral.

S’afavorirà la conciliació de la vida laboral i personal facilitant l’atenció a menors, majors i persones depenents.

3.- Impulsar la participació en l’educació i en la formació permanent en coordinació amb la comunitat educativa i contribuir amb l’objectiu de l’Agenda de Lisboa, reduir la taxa d’abandó escolar. Potenciar les relacions entre les empreses i les institucions formatives parell que els continguts que s’imparteixen en el sistema educatiu es adecuen a les demandes del mercat de treball. Per a açò s’han previst estades en empreses de professors i alumnes de FP específica.

Desenvolupament del capital humà en l’àmbit de la recerca i la innovació, en particular en la indústria però sense oblidar la resta dels sectors.

4.- Compartir entre els signants de l’Acorde metodologies d’intervenció, experiències i recursos per a la creació d’ocupació adaptada i creació d’empreses així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.

5.- La promoció de la cooperació transnacional i interregional per al que es veu amb especial èmfasi a més de l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la creació de xarxes i en l’intercanvi de formadors i alumnat entre institucions i projectes.

6.- Afrontar els problemes derivats de la internacionalització de l’economia i de l’ampliació europea; l’enfortiment de la competitivitat de l’àmbit de l’Acord a través del capital físic i tecnològic, la diversificació de l’activitat productiva, el desenvolupament sostenible i la inversió en capital humà per a facilitar l’accés a l’ocupació i millorar la qualitat dels diferents llocs de treball.

7.- Promocionar en les 3 comarques els diferents programes, lineas d’acció i ajuda de la GV, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea per a la creació d’ocupació, adaptació d’empreses, treballadors i treballadores, la innovació, etc.

Objectivo de Actaio

El principal objetivo del Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent es abordar la problemática del desempleo y el desarrollo local de manera coordinada y planificada desde las entidades integrantes para el interés común de la ciudadanía, comprometiéndose a utilizar los recursos existentes de una manera eficiente y a evitar duplicidades.

Se pretende cumplir dicho objetivo a través de los siguientes Objetivos Específicos:

1.- Fomentar la promoción del espíritu empresarial y aprendizaje, incluida la economía social atrayendo a aquellos colectivos que tradicionalmente no participan en la actividad empresarial o que sufren especiales dificultades para su integración en el mercado laboral. Además se trabajará por la superviviencia de las empresas, las existentes y las de nueva creación prestando tutelaje para su consolidación y apoyando las vías de financiación.

Reforzar el nivel de competencias y habilidades de los trabajadores y empresarios entendiendo la formación continua en el sentido de la formación para el empleo.

Potenciar la creación de empleo estable basado en la innovación, la calidad, las nuevas tecnologías, la I+D y el empleo de las TIC’s con objeto de incrementar la competitividad de las empresas y la economía de la comarca. Destaca la formación para la prevención de riesgos laborales, principio de la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible.

 

2.- Promover el desarrollo de medidas activas y preventivas del mercado laboral y mejorar la cohesión social de las personas menos favorecidas incrementando el empleo estable incrementando la empleabilidad de las personas y su integración social.

Las acciones que se desarrollaran tendrán forma de Planes Integrales de Inserción y Empleo y tendrán caracter personalizado, en tanto en cuanto que tendrán en cuenta las particularidades de cada individuo en el diseño de dichas acciones.

Se actuará principalmente sobre los colectivos: jóvenes, personas con discapacidad, inmigrantes, colectivos en riesgo de exclusión social, desempleados en general dado que son los que presentan mayores dificultades para participar en el mercado laboral.

Se favorecerá la conciliación de la vida laboral y personal facilitando la atención a menores, mayores y personas dependientes.

3.- Impulsar la participación en la educación y en la formación permanente en coordinación con la comunidad educativa y contribuir  con el objetivo de la Agenda de Lisboa: reducir la tasa de abandono escolar.

Potenciar las relaciones entre las empresas y las instituciones formativas par que los contenidos que se imparten en el sistema educativo se adecuen a las demandas del mercado de trabajo. Para ello se han previsto estancias en empresas de profesores y alumnos de FP específica.

Desarrollo del capital humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular en la industria pero sin olvidar el resto de los sectores.

4.- Compartir entre los firmantes del Acuerdo metodologías de intervención, experiencias y recursos para la creación de empleo adaptado y creación de empresas así como la información disponible sobre los sectores económicos y el mercado de trabajo.

5.- La promoción de la cooperación transnacional e interregional para lo que se ve con especial énfasis además del intercambio de experiencias y de buenas prácticas, la creación de redes y en el intercambio de formadores y alumnado entre instituciones y proyectos.

6.- Afrontar los problemas derivados de la internacionalización de la economía y de la ampliación europea; el fortalecimiento de la competitividad del ámbito del Acuerdo a través del capital físico y tecnológico, la diversificación de la actividad productiva, el desarrollo sostenible y la inversión en capital humano para facilitar el acceso al empleo y mejorar la calidad de los distintos puestos de trabajo.

7.- Promocionar en las 3 comarcas los diferentes programas, lineas de acción y ayuda de la GV, del Gobierno de España y de la Unión Europea para la creación de empleo, adaptación de empresas, trabajadores y trabajadoras, la innovación, etc.

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑