INICIO ACTAIO IV

Objectius

Línies d'actuació

Pla d’acció aprovat pel Consell Rector el 19 de desembre de 2019:

Equip tècnic: 3 persones tècniques de formació-coordinació, 2 persones tècniques d’investigació social

Objetivos

Lineas de actuación

Plan de acción aprobado por el Consejo Rector del 19 de diciembre de 2019:

Equipo técnico: 3 personas técnicas de formación-coordinación, 2 personas técnicas de investigación social.