INICIO ACTAIO IV

Objectius

 • Actualitzar el diagnòstic territorial per a sustentar l'estratègia sobre ocupació, qualificacions i capital humà.
 • Fomentar i potenciar l'FP adaptada a les necessitats del territori.
 • Aprofitar els recursos territorials, donar suport a les xarxes territorials i ampliar l'abast cap als municipis del territori.
 • Promoure la realització de programes formatius dirigits a persones desocupades i reduir la bretxa de gènere en la desocupació.
 • Potenciar el diàleg social i fomentar entre el teixit empresarial les accions de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Línies d'actuació

Pla d’acció aprovat pel Consell Rector el 19 de desembre de 2019:

 • Investigació per al diagnòstic en empreses i centres formatius: realització de qüestionaris i tallers participatius.
 • Evolució i resultats de projectes experimentals anteriors.​
 • Foment i dignificació de la F.P per a cobrir les necessitats formatives en llocs de difícil cobertura.
 • Integració de tots els municipis que integren les Àrees Funcionals
 • Foment de la innovació social com a fórmula d'emprenedoria.
 • Generació de dinàmiques de comunicació efectives amb el teixit empresarial.
 • Posada en valor entre les empreses el seu paper de cohesió social i el desenvolupament soci econòmic en el territori. Accions sostenibles segons O.D.S.
 • Elaboració d'un pla de formació centrat en les necessitats de digitalització del territori.

Equip tècnic: 3 persones tècniques de formació-coordinació, 2 persones tècniques d’investigació social

Objetivos

 • Actualizar el diagnóstico territorial para sustentar la estrategia sobre empleo, ocupaciones y capital humano.
 • Fomentar y potenciar la FP adaptada a las necesidades del territorio.
 • Aprovechar los recursos territoriales, apoyar las redes territoriales y ampliar el alcance hacia los municipios del territorio.
 • Promover la realización de programas formativos dirigidos a personas desempleadas y reducir la brecha de género en el desempleo.
 • Potenciar el diálogo social y fomentar entre el tejido empresarial las acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Lineas de actuación

Plan de acción aprobado por el Consejo Rector del 19 de diciembre de 2019:

 • Investigación para el diagnóstico en empresas y centros formativos: realización de cuestionarios y talleres participativos.
 • Evolución y resultados de proyectos experimentales anteriores.​
 • Fomento y dignificación de la F.P para cubrir las necesidades formativas en puestos de difícil cobertura.
 • Integración de todos los municipios que integran las Áreas Funcionales
 • Fomento de la innovación social como fórmula de emprendimiento.
 • Generación de dinámicas de comunicación efectivas con el tejido empresarial.
 • Puesta en valor entre las empresas su papel de cohesión social y el desarrollo socio económico en el territorio. Acciones sostenibles según O.D.S.
 • Elaboración de un plan de formación centrado en las necesidades de digitalización del territorio.

Equipo técnico: 3 personas técnicas de formación-coordinación, 2 personas técnicas de investigación social.