Diagnòstic Territorial

El Diagnòstic Territorial, que va concloure al juny de 2017, va abordar des d’una doble perspectiva l’anàlisi de la situació de les comarques: la territorial i la laboral.

Des de la Perspectiva Territorial es va realitzar un estudi dels recursos territorials existents, considerant: els recursos naturals, recursos humans, el capital social i cultural, i el capital territorial. Com a part del capital territorial es van analitzar: l’economia, els serveis públics, l’agricultura, la indústria i el transport, urbanisme i construcció, comerç, serveis a les empreses, cultura i patrimoni, i turisme.

Quan a la Perspectiva Laboral, es van analitzar els mercats laborals territorials, la caracterització de la població resident en relació a l’ocupació, el sistema productiu local i els llocs de treball en el territori, l’educació, l’oferta i demanda de qualificacions, la contractació i intermediació laboral, i els actors socials i relacions laborals.

Conclusions del Diagnòstic Territorial​

L’elaboració del Diagnòstic Territorial es va basar en la la cerca i anàlisi de variables quantitatives, i a l’anàlisi qualitativa. Es van realitzar entrevistes a diferents agents del territori; un Focus Group, on van participar diferents agents econòmics i socials; així com un Fòrum Ciutadà, seguint per a això la guia facilitada pel SERVEF.

Com a resultat del Diagnostique Territorial es va arribar a les següents conclusions:

A nivel polític:

 • Dotar al territori de sòl industrial de qualitat
 • Necessàries polítiques de vertebració del territori
 • Col·laboració públic-privada
 • Transport intercomarcal, tant per als alumnes com per als treballadors, que permeten una major mobilitat pel territori del Pacte
 • Connexió amb Gandia
 • Corredor Mediterrani
 • Racionalització dels recursos evitant solapamiento de serveis entre entitats i facilitant la gestió a l'usuar
 • Delimitar clarament les competències de cada entitat i utilitzar els recursos de la manera més adequada
 • Agilitar la gestió en l'àmbit públic
 • Tren Alcoi-Xàtiva​

Teixit econòmic:

 • Diversificació industrial: en el territori han predominat els sectors tradicionals del tèxtil i el joguet, però com a conseqüència de les vàries crisis travessades, el territori ha sabut realitzar una diversificació cap a altres sectors com a cosmètica, alimentària, productes farmacèutics, fabricació de maquinària, mecànica, plàstic, injecció de plàstics, cartonajes, cautxú, arts gràfiques, química, vidre, disseny, serveis
 • Col·laboració empresarial tant amb empreses de sectors complementaris com amb empreses del mateix sector. Per a això es fa necessari un canvi cultural​
 • Envelliment de la població el que origina un problema en el relleu generacional de les empreses
 • Fugida de talent. Cal generar ocupacions de qualitat per a retindre el talent, evitant la seua fugida i amb això un despoblament del territori​
 • Professionalització dóna la gestió empresarial i lideratge
 • Problema: excessiva burocratització en l'àmbit públic

Formació:

 • Dignificar la Formació Professional​
 • Adaptació curricular dels continguts de la formació reglada. La formació dual no funciona com deuria
 • Augmentar i potenciar la comunicació entre els agents empresarials i els centres de formació. Creació d'un grup de treball​
 • Formacions amb ocupabilitat que no s'omplen i formació amb baixa ocupabilitat que sí que s'omplen
 • La formació per a l'ocupació, sense oblidar els sectors tradicionals, també ha d'adaptar-se, incorporant branques que tinguen a veure amb les noves tecnologies, informàtica, energia renovales
 • La formació per a l'ocupació hauria de tindre major flexibilitat per a adaptar els continguts a la realitat empresarial

Innovació:

 • Dotar i augmentar el suport a la innovació
 • Les Universitats i els Instituts Tecnològics han de mirar més cap al teixit productiu del territori i ha de produir-se unisca transferència tecnològica des d'aquests centres a les empreses

Jaciments d’ocupació:

 • Tots els perfils relacionats amb la indústria 4.0, robòtica, programació, drons, impressió 3D, TIC, turisme, ecoagricultura, màrqueting online, community manager, comerç electrònic, mecatrónica, comerç, idiomes, disseny, serveis avançats, empreses de base tecnològica, salut (atenció a majors, atenció a la dependència)
 • Estudiar la viabilitat que el territori puga ser un clúster indústria 4.0

Propostes i Estratégies del Diagnòstic Territorial

En finalitzar es van plantejar, entre unes altres, les propostes i estratègies:

 • Optimitzar i augmentar l'ocupabilitat
 • Fomentar la formació a mesura en funció de les necessitats del territori
 • Donar suport i continuïtat als pactes dotant-los d'autonomia en el seu funcionament
 • Creació d'una marca industrial intersectorial i territorial
 • Campanya de promoció de la Formació Professional
 • Creació d'un programa formatiu adequat al territori
 • Creació d'una xarxa de transport públic en el territori​
 • Creació d'una normativa de cooperació​

Diagnóstico Territorial

El Diagnóstico Territorial, que concluyó en junio de 2017, abordó desde una doble perspectiva el análisis de la situación de las comarcas: la territorial y la laboral.

Al finalizar se plantearon, entre otras, las propuestas y estrategias:

Al finalizar se plantearon, entre otras, las propuestas y estrategias:

Desde la Perspectiva Territorial se realizó un estudio de los recursos territoriales existentes, considerando: los recursos naturales, recursos humanos, el capital social y cultural, y el capital territorial. Como parte del capital territorial se analizaron: la economía, los servicios públicos, la agricultura, la industria y el transporte, urbanismo y construcción, comercio, servicios a las empresas, cultura y patrimonio, y turismo.

En cuanto, a la Perspectiva Laboral se analizaron los mercados laborales territoriales, la caracterización de la población residente en relación al empleo, el sistema productivo local y los puestos de trabajo en el territorio, la educación,  la oferta y demanda de cualificaciones, la contratación e intermediación laboral, y los actores sociales y relaciones laborales.

Conclusiones del Diagnóstico Territorial​

La elaboración del Diagnóstico Territorial se basó en la la búsqueda y análisis de variables cuantitativas, y al análisis cualitativo. Se realizaron entrevistas a distintos agentes del territorio; un Focus Group, donde participaron distintos agentes económicos y sociales; así como un Foro Ciudadano, siguiendo para ello la guía facilitada por el SERVEF.

Como resultado del Diagnostico Territorial se llegó a las siguientes conclusiones:

A nivel político:

 • Dotar al territorio de suelo industrial de calidad
 • Necesarias políticas de vertebración del territorio
 • Colaboración público-privada
 • Transporte intercomarcal, tanto para los alumnos como para los trabajadores, que permitan una mayor movilidad por el territorio del Pacto
 • Conexión con Gandia
 • Corredor Mediterráneo
 • Racionalización de los recursos evitando solapamiento de servicios entre entidades y facilitando la gestión al usuario.
 • Delimitar claramente las competencias de cada entidad y utilizar los recursos de la manera más adecuada
 • Agilizar la gestión en el ámbito público
 • Tren Alcoi-Xàtiva

Tejido Económico

 • Diversificación industrial: en el territorio han predominado los sectores tradicionales del textil y el juguete, pero como consecuencia de las varias crisis atravesadas, el territorio ha sabido realizar una diversificación hacia otros sectores como cosmética, alimentaria, productos farmacéuticos, fabricación de maquinaria, mecánica, plástico, inyección de plásticos, cartonajes, caucho, artes gráficas, química, vidrio, diseño, servicios
 • Colaboración empresarial tanto con empresas de sectores complementarios como con empresas del mismo sector. Para ello se hace necesario un cambio cultural
 • Envejecimiento de la población lo que origina un problema en el relevo generacional de las empresas
 • Fuga de talento. Hay que generar empleos de calidad para retener el talento, evitando su fuga y con ello un despoblamiento del territorio​
 • Profesionalización da la gestión empresarial y liderazgo
 • Problema: excesiva burocratización en el ámbito público

Formación:

 • Dignificar la Formación Profesional
 • Adaptación curricular de los contenidos de la formación reglada. La formación dual no funciona como debería
 • Aumentar y potenciar la comunicación entre los agentes empresariales y los centros de formación. Creación de un grupo de trabajo
 • Formaciones con empleabilidad que no se llenan y formación con baja empleabilidad que sí se llenan
 • La formación para el empleo, sin olvidar los sectores tradicionales, también debe adaptarse, incorporando ramas que tengan que ver con las nuevas tecnologías, informática, energía renovales
 • La formación para el empleo debería tener mayor flexibilidad para adaptar los contenidos a la realidad empresarial

Innovación:

 • Dotar y aumentar el apoyo a la innovación
 • Las Universidades y los Institutos Tecnológicos deben mirar más hacia el tejido productivo del territorio y debe producirse una transferencia tecnológica desde estos centros a las empresas

Yacimientos de empleo:

 • Todos los perfiles relacionados con la industria 4.0, robótica, programación, drones, impresión 3D, TIC, turismo, ecoagricultura, marketing online, community manager, comercio electrónico, mecatrónica, comercio, idiomas, diseño, servicios avanzados, empresas de base tecnológica, salud (atención a mayores, atención a la dependencia)
 • Estudiar la viabilidad de que el territorio pueda ser un cluster industria 4.0

Propuestas y Estratégias del Diagnóstico Territorial

 • Optimizar y aumentar la empleabilidad
 • Fomentar la formación a medida en función de las necesidades del territorio
 • Dar apoyo y continuidad a los pactos dotándolos de autonomía en su funcionamiento
 • Creación de una marca industrial intersectorial y territorial
 • Campaña de promoción de la Formación Profesional
 • Creación de un programa formativo adecuado al territorio
 • Creación de una red de transporte público en el territorio
 • Creación de una normativa de cooperación

© 2020 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑