L’equip del Projecte Experimental II del l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent conclou les seues activitats, aquest 30 de setembre, tancant amb un balanç positiu en haver assolit els objectius proposats davant el Consell Rector de l’Acord.

El Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0” de Actaio finançat pel SERVEF a través del seu programa Empace 2017 forma part del Projecte Global Avalem Territori.

Des de març de 2018, l’Equip del Projecte Experimental II conformat per una coordinadora, 2 tècniques de formació, una de recursos humans, una administrativa i una gestora de comunicació, ha desenvolupat una sèrie d’activitats i productes dirigits a la ciutadania en general, així com, als agents socials i econòmics del territori de les comarques de l´Alcoià i la Vall d’Albaida.

Durant els mesos que ha durat el Projecte s’han realitzat 4 esdeveniments, 4 tallers, s’han publicat 5 eines, a més de dotar a l’Acord de la seua identitat de marcaActaio“, crear la seua pàgina web i perfils en Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Google+ i Linkendin.

Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0”

En el document del Projecte Experimental II, presentat al novembre de 2017 i aprovat pel SERVEF, es van plantejar 3 Objectius generals: Abordar la problemàtica i donar solucions d’una manera coordinada i planificada des de totes les entitats integrades en l’Acord, adaptar la formació professional al territori i fomentar l’ocupació.

Per assolir aquests objectius es van establir 5 Línies d’Actuació:

 • Potenciar la comunicació entre agents empresarials, socials i ajuntaments, establint línies de comunicació per analitzar i proposar un model de formació professional adaptat a l’entorn.
 • Promoció de la formació especialitzada.
 • Disseny i desenvolupament d’eines d’informació.
 • Avaluació i seguiment.
 • Impuls del desenvolupament econòmic, social i sostenible a les comarques integrants del pacte amb una dosi d’innovació.

L’Equip del Projecte Experimental II va elaborar un Pla d’Acció en el qual es van proposar diverses activitats i recursos relacionades amb els Objectius i línies d’actuació aprovades. Va ser presentat al Consell Rector que li va donar la seua aprovació. Aquest Pla d’Acció s’estructura en 4 Àrees:

 • Àrea 1 Anàlisi i Tractament de la informació: es van elaborar 4 recursos que es posen a disposició a través de la pàgina web:
  • Mapa de la Formació en Ocupacions: es poden localitzar, de manera ràpida i senzilla, tots els centres, públics i privats, en els quals s’imparteixen les diferents especialitats de la Formació Professional i els Certificats de Professionalitat a les comarques de la Vall d’ Albaida i l’Alcoià.
  • Mapa de la Selecció i Captació de Talent: es poden consultar els diferents recursos d’intermediació, públics i privats, perquè, d´una banda, les empreses puguen realitzar la recerca de treballadors amb els quals cobrir les seues ofertes de feina i per l´altra, com a persona que cerca feina, puga trobar el treball que l´interesse a les comarques de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.
  • Informe sobre el mercat laboral en el Territori Actaio: recull les dades estadístiques d’ocupació i contractació publicades pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i Servef (Servei Valencià d’Ocupació i Formació).
  • Guia Pràctica sobre la Formació Professional Dual: reuneix tota la informació necessària perquè l’empresa puga sol·licitar alumnes en pràctiques d’aquesta nova modalitat de formació professional.
  • Guia Pràctica sobre Formació al Servei de l’Empresa: presenta tres tipus de formació a través de les quals les empreses augmenten la seua competitivitat en mantindre als seus empleats/des actualitzats/des per donar millor resposta a les demandes i necessitats del mercat.
Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio

Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio

 • Àrea 2 La indústria 4.0 adaptada al Territori
  • Setmanes Temàtiques: es van publicar 7 post al Bloc de la pàgina web de l’Acord sobre aspectes rellevants per a la difusió de la Quarta Revolució Industrial i la Indústria 4.0 adaptada al territori. També es va realitzar difusió en XXSS.
  • Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”.
  • Dues sessions del Taller “FORMA’T PER A la INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge
Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: JA ESTÀ ACÍ, NO ET QUEDES AL MARGE”

Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: JA ESTÀ ACÍ, NO ET QUEDES AL MARGE”

 • Àrea 3 Formació en Ocupacions
  • Taula de la Formació Professional
  • Encontre “FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA
  • Encontre “Fórmate en OCUPACIONES, ASEGURA TU FUTURO”
  • Encontre: “FORMACIÓN AL SERVICIO DE LA EMPRESA”
  • Setmanes Temàtiques: es van publicar 2 post al Bloc de la pàgina web de l’Acord sobre la Formació en Ocupacions
Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports. Encontre "FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA"

Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports. Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”

 • Àrea 4 Comunicació i Màrqueting Digital
  • Creació de Nom i Identitat Gràfica de la Marca Actaio
  • Creació de pàgina web i Perfil en Xarxes Socials
  • Pla de Comunicació i Màrqueting Digital: publicació de 9 Entrades Temàtiques i 12 Notícies al Bloc, cobertura periodística d’esdeveniments, redacció i difusió de notes de premsa, post en XXSS, disseny de cartells impresos, presentacions, fullets, guies i altres materials.

Actaio ha presentat al SERVEF proposta per Projecte Experimental III

Per donar continuïtat a les seues accions en pro de l’ocupació i el desenvolupament territorial, Actaio va presentar, en resposta a la convocatòria Empace 2018 del SERVEF la proposta del “Projecte Experimental III: El Canvi dels Models Formació – Innovació – Integració”.

L’objectiu general del Projecte Experimental III és consolidar l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local donant continuïtat a totes les accions dutes a terme i ampliant en matèries fins ara no treballades i aprofitant la intel·ligència col·lectiva que aporta aquesta fórmula de desenvolupament territorial en pro de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. S’ampliaran les actuacions dirigint-se a tots els col·lectius i empreses per crear sinergies que coadjuven a la millora de la qualitat laboral, a la innovació i a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que contempla l’Estratègia Europa 2020.

Per aconseguir aquests objectius el Projecte Experimental III planteja 5 línies d’acció:

 • Creació d’un Observatori del “Nou / Canvi del Model Econòmic i Social “.
 • Fomentar la Formació Professional adaptada a les necessitats de Territori.
 • Fomentar la qualificació dels col·lectius més desfavorits
 • Posar en valor entre les empreses el seu paper en la cohesió social i en el desenvolupament soci econòmic del territori
 • Fomentar la innovació social com a fórmula d’emprenedoria a través de l’Emprenedoria Social

L’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Actaio s’ha proposat abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicitat d’esforços. Els actors reunits en aquest acord pretenen així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia del territori.


Finaliza Proyecto Experimental II del Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent con balance positivo

El equipo del Proyecto Experimental II de Actaio concluye sus actividades, este 30 de septiembre, cerrando con un balance positivo al haber alcanzado los objetivos propuestos ante el Consejo Rector del Acuerdo.

El Proyecto Experimental II: “Formación – Innovación – Industria 4.0” del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, financiado por el Servef a través de su programa Empace 2017 forma parte del Proyecto Global Avalem Territori.

Desde marzo de 2018, el Equipo del Proyecto Experimental II conformado por una coordinadora, dos técnicas de formación, una de recursos humanos, una administrativa y una gestora de comunicación, han venido desarrollando una serie de actividades y productos dirigidos a la ciudadanía en general, así como, a los agentes sociales y económicos del territorio de las comarcas l’Alcoià y Vall d’Albaida.

Durante los seis meses que ha durado el Proyecto se han realizado 4 Eventos, 4 talleres, se han publicado 5 herramientas, además de dotar al Acuerdo de su identidad de marca “Actaio”, crear su página web ( http://actaio.ajuntament-ontinyent.es) y perfiles en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Google+ y Linkendin.

“Formación – Innovación – Industria 4.0”

En el documento del Proyecto Experimental II, presentado en noviembre de 2017 y aprobado por el Servef, se plantearon 3 Objetivos Generales: Abordar la problemática y dar soluciones de una manera coordinada y planificada desde todas las entidades integradas en el Acuerdo, adaptar la formación profesional al territorio y fomentar la ocupación.

Para alcanzar estos objetivos se establecieron 5 Líneas de Actuación:

 • Potenciar la comunicación entre agentes empresariales, sociales y ayuntamientos, estableciendo líneas de comunicación para analizar y proponer un modelo de formación profesional adaptado al entorno.
 • Promoción de la formación especializada.
 • Diseño y desarrollo de herramientas de información.
 • Evaluación y seguimiento.
 • Impulso del desarrollo económico, social y sostenible en las comarcas integrantes del pacto con una dosis de innovación.

El Equipo del Proyecto Experimental II elaboró un Plan de Acción en el que se propusieron diversas actividades y recursos relacionadas con los Objetivos y Líneas de Actuación aprobadas. Fue presentado al Consejo Rector que le dió su aprobación. Este Plan de Acción se estructura en 4 Áreas:

 • Área 1 Análisis y Tratamiento de la información: se elaboraron 4 recursos en los que se pone a disposición a través de la página web:
  • Mapa de la Formación en Ocupaciones: se pueden localizar, de manera rápida y sencilla, todos los centros, públicos y privados, en los que se imparten las distintas especialidades de la Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad en las comarcas de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.
  • Mapa de la Selección y Captación de Talento: se pueden consultar los distintos recursos de intermediación, públicos y privados, para que, como empresa pueda realizar la búsqueda de trabajadores con los que cubrir tus ofertas de empleo y como persona que busca empleo puedas encontrar el trabajo que te interese en las comarcas de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.
  • Informe sobre el mercado laboral en el Territorio Actaio: recoge los datos estadísticos de empleo y contratación publicados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación).
  • Guía Práctica sobre la Formación Profesional Dual: reúne toda la información necesaria para que la empresa pueda solicitar alumnos en prácticas de esta nueva modalidad de formación profesional.
  • Guía Práctica sobre Formación al Servicio de la Empresa: presenta tres tipos de formación a través de la cual las empresas aumentan su competitividad al mantener a sus empleados/as actualizados/as para dar mejor respuesta a las demandas y necesidades del mercado.
 • Área 2 La industria 4.0 adaptada al territorio:
  • Semanas Temáticas: se publicaron 7 post en el Blog de la página web del Acuerdo sobre aspectos relevantes para la difusión de la Cuarta Revolución Industrial y la Indsutria 4.0 adaptada al territorio. También se realizó difusión en RRSS.
  • Encuentro “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”.
  • Dos sesiones del Taller “FORMA’T PER A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”
 • Área 3 Formación en Ocupaciones:  
  • Mesa de la FP
  • Encuentro “FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”
  • Encuentro “FORMATE EN OCUPACIONES, ASEGURATE EL FUTURO”
  • Encuentro: “FORMACIÓN AL SERVICIO DE LA EMPRESA”
  • Semanas Temáticas: se publicaron 2 post en el Blog de la página web del Acuerdo sobre la Formación en Ocupaciones
 • Área 4 Comunicación y Marketing Digital
  • Creación de Nombre e Identidad Gráfica de la Marca Actaio
  • Creación de Página Web y Perfil en Redes Sociales
  • Plan de Comunicación y Marketing Digital: publicación de 9 Entradas Temáticas y 11 Noticias en el Blog, cobertura periodística de eventos, redacción y difusión de notas de prensa, post en RRSS, diseño de carteles impresos, presentaciones, folletos, guías y otros materiales.

Actaio ha presentado al Servef propuesta para Proyecto Experimental III

Para dar continuidad a sus acciones en pro del empleo y el desarrollo territorial, Actaio presentó, en respuesta a la convocatoria Empace 2018 del Servef la propuesta del “Proyecto Experimental III: El Cambio de los Modelos Formación – Innovación – Integración”

El objetivo general del Proyecto Experimental III es consolidar el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local dando continuidad a todas las acciones emprendidas y ampliando en materias hasta ahora no trabajadas y aprovechando la inteligencia colectiva que aporta esta fórmula de desarrollo territorial en pro de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Se ampliarán las actuaciones dirigiéndose a todos los colectivos y empresas para crear sinergias que coadyuven a la mejora de la calidad laboral, a la innovación y a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que contempla la Estrategia Europa 2020.

Para conseguir estos objetivos el Proyecto Experimental III plantéa 5 líneas de acción:

 • Creación de un Observatorio del “Nuevo / Cambio del Modelo Económico y Social”.
 • Fomentar de la Formación Profesional adaptada a las necesidades de Territorio.
 • Fomentar la cualificación de los colectivos más desfavorecidos
 • Poner en valor entre las empresas su papel en la cohesión social y en el desarrollo socio económico del territorio
 • Fomentar la innovación social como fórmula de emprendimiento a través del Emprendimiento Social

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, reúne desde noviembre de 2016 a los ayuntamientos de estas localidades, los representantes de los sindicatos, CCOO y UGT, y las asociaciones empresariales, FEDAC, IBIAE y COEVAL.

Actaio se ha propuesto abordar la problemática del desempleo y el desarrollo local de manera coordinada y planificada, comprometiéndose a utilizar los recursos existentes de una manera eficiente y evitando la duplicación de esfuerzos. Los actores reunidos en este acuerdo pretenden así, impulsar la innovación territorial para el desarrollo industrial, comercial y turístico, creando puestos de trabajo de mayor cualificación y promoviendo la diversificación de la economía del territorio.