La Formació Bonificada, Subvencionada i Parcial de Mòduls d’FP són eines claus per augmentar la competitivitat sobretot de les petites i mitjanes empreses. A aquesta conclusió van arribar David Jerez Cordero, Tècnic de Fundae, Felipe Garrido Bernabeu i Juan Manuel Bernal Lozano, director i cap d’estudis del IES La Foia, participants en l’encontre «Formación al Servicio de la Empresa» que es va celebrar a les instal·lacions d’IBIAE el 21 de setembre de 2018.

En representació de Fundae, David Jerez Cordero, va explicar als empresaris presents com treure profit a la formació bonificada programada i subvencionada. Jerez Cordero va recordar que Fundae, antiga Fundación Tripartita, s’encarrega de gestionar, a través del diàleg social entre els agents involucrats, el sistema de formació professional per a l’ocupació. Aquest sistema està finançat a través de les cotitzacions de treballadors/es i patrons (0,1% treballadors / es i 0,6% patrons del salari) i depèn de les autoritats laborals i no del sistema educatiu. A més, Fundae assessora al Ministerio de Trabajo i a les Comunitats Autònomes perquè l’oferta de formació s’ajusti a les necessitats del sistema productiu.

David Jerez Cordero assegura que les petites i mitjanes empreses, per diferents raons, no aprofiten el potencial de la Formació Bonificada i Subvencionada, quan són les que més la necessiten. «Les pimes viuen més el dia a dia, és complicat dedicar temps a la gestió de la formació, algunes per desconeixement del sistema, que encara que no és burocràtic, els resulta complex i no tenen el temps disponible».

Encontre: "Formación al Servicio de la Empresa". David Jerez Cordero, Tècnic de Fundae

Encontre: «Formación al Servicio de la Empresa». David Jerez Cordero, Tècnic de Fundae

Per aquesta raó, explica Jerez Cordero, actualment Fundae està concentrat els seus esforços a assessorar les Pimes. «El que intentem, amb experiències com aquesta trobada, és sensibilitzar les pimes i que puguen participar del sistema de formació per a l’ocupació. Anem creant a través de les TIC sistemes que siguen molt ràpids i que permeten a la Pime accedir «.

El mitjà més eficaç per a la gestió de la formació bonificada, subvencionada és la pàgina web de Fundae (https://www.fundae.es/). «Estem col·locant eines molt didàctiques i dirigides sobretot a aquest col·lectiu d’empreses». El servei d’atenció al client de Fundae disposa d’atenció telefònica, formulari de contacte i un assistent virtual.

L’Oferta Parcial de Mòduls de Formació Professional de l’IES La Foia

Felipe Garrido Bernabeu i Juan Manuel Bernal Lozano, director i cap d’estudis del IES La Foia respectivament van donar a conèixer la Formació d’Oferta parcial de mòduls de Formació Professional que posa l’institut a la disposició dels/les treballadors/es.

Per la seva banda, Garrido Bernabeu va recordar que l’institut ofereix la formació més àmplia i adaptada a la demanda del sector empresarial d’Ibi i Comarca en els Cicles Formatius d’Administració i Gestió, Fabricació Mecànica, Conformat per Modele de Metalls i Polímers i Mecanitzat.

Encontre: "Formación al Servicio de la Empresa" Garrido Bernabeu director del IES La Foia

Encontre: «Formación al Servicio de la Empresa» Garrido Bernabeu director del IES La Foia

Garrido va explicar que els/les treballadors/es interessats/des en cursar Mòduls de Formació FP en la modalitat d’Oferta Parcial, han d’acudir al centre quan finalitze el termini de matrícula ordinària per consultar si hi ha places disponibles a l’assignatura que vol cursar. Per a més informació es pot visitar la Secretaria de l’institut.

Juan Manuel Bernal Lozano, cap d’estudis del IES La Foia, va donar a conèixer detalladament els continguts de les assignatures disponibles per Oferta Parcial de Mòduls d’FP. Bernal assegura que, en la mesura de les possibilitats de l’institut, aquests continguts, teòrics i pràctics, tenen una relació estreta amb la realitat actual de les empreses de l’Ibi i Comarca. Va afegir que el professorat compta amb una dilatada experiència professional a més de la seva experiència acadèmica.

Encontre "Formación al Servicio de la Empresa" Juan Manuel Bernal Lozano, cap d'estudis del IES La Foia

Encontre «Formación al Servicio de la Empresa» Juan Manuel Bernal Lozano, cap d’estudis del IES La Foia

Actualment, l’IES La Foia gestiona l’obertura del Mòdul corresponent a Representació Gràfica que forma part del Cicle de Disseny en Fabricació Mecànica per oferir-lo en la Modalitat d’Oferta Parcial de Mòduls d’FP.

Actaio publica Guia Pràctica sobre la Formació al Servei de l’Empresa

Per tancar l’esdeveniment Carmen Martínez Torrejón, coordinadora del Projecte Experimental II de Actaio, va presentar la Guia Pràctica sobre la Formació al Servei de l’Empresa. Aquesta guia pràctica, elaborada per l’equip del projecte amb la col·laboració de Fundae, està disponible en la secció Recursos de la pàgina web de Actaio en format PDF en valencià i castellà.

A més, Martínez Torrejón va donar a conèixer les últimes dues eines elaborades per l’Equip del Projecte Experimental II disponibles també a la pàgina web de l’Acord: el Mapa de Serveis de l’Ocupació i Captació de Talent i l’Informe sobre el Mercat Laboral del Territori Actaio.


La Formación al Servicio de la Empresa es clave para aumentar la competitividad de las PYMES

La formación bonificada, subvencionada y parcial de módulos de FP son herramientas claves para aumentar la competitividad sobre todo de las Pequeñas y Medianas Empresas. A esta conclusión llegaron David Jerez Cordero, Técnico de Fundae, Felipe Garrido Bernabeu y Juan Manuel Bernal Lozano, director  y jefe de estudios del ‘IES La Foia participantes en el Encuentro “Formación al Servicio de la Empresa” que se celebró en las instalaciones de IBIAE el pasado 21 de septiembre de 2018.

En representación de Fundae, David Jerez Cordero, explicó a los empresarios presentes cómo sacar provecho a la Formación Bonificada Programada y Subvencionada. Jerez Cordero recordó que Fundae, antigua Fundación Tripartita, se encarga de gestionar, a través del diálogo social entre los agentes involucrados, el sistema de formación profesional para el empleo. Este sistema está financiado a través de las cotizaciones de trabajadores y patronos (0,1% trabajadores/as y 0,6% patronos del salario) y depende de las autoridades laborales y no del sistema educativo. Además, Fundae asesora al Ministerio del Trabajo y a las Comunidades Autónomas para que la oferta de formación se ajuste a las necesidades del sistema productivo.

David Jerez Cordero asegura que las Pequeñas y Medianas Empresas, por distintas razones, no aprovechan el potencial de la Formación Bonificada y Subvencionada, cuando son las que más la necesitan. “Las pymes viven más el día a día, es complicado dedicar tiempo a la gestión de la formación, algunas por desconocimiento del sistema, que aunque no es burocrático, les resulta complejo y no tienen el tiempo disponible”

Por esta razón, explica Jerez Cordero, actualmente Fundae está concentrado sus esfuerzos en asesorar a las Pymes. “Lo que intentamos, con experiencias como este encuentro, es sensibilizar a las pymes y que puedan participar del sistema de formación para el empleo. Vamos creando a través de las TIC sistemas que sean muy rápidos y que permitan a la Pyme acceder”

El medio más eficaz para la gestión de la formación bonificada, subvencionada es la página web de Fundae (https://www.fundae.es/). “Estamos colocando herramientas muy didácticas y dirigidas sobre todo a este colectivo de empresas”. El servicio de Atención al Cliente de Fundae dispone de atención telefónica, formulario de contacto y un Asistente Virtual.

La Oferta Parcial de Módulos de Formación Profesional del IES La Foia

Felipe Garrido Bernabeu y Juan Manuel Bernal Lozano, director y jefe de estudios del ‘IES La Foia respectivamente dieron a conocer la Formación de Oferta parcial de Módulos de Formación Profesional que pone el instituto a disposición de los/as trabajadores/as.

Por su parte, Garrido Bernabeu recordó que el instituto ofrece la formación más amplia y adaptada a la demanda del sector empresarial de Ibi y Comarca en los Ciclos Formativos de Administración y Gestión, Fabricación Mecánica, Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y Mecanizado.

Garrido explicó que los/as trabajadores/as interesados/as en cursar Módulos de Formación FP en la modalidad de Oferta Parcial, deben acudir al centro cuando finalice el plazo de matrícula ordinaria para consultar si hay plazas disponibles en la asignatura que desea cursar. Para más información se puede visitar la Secretaría del instituto.

Juan Manuel Bernal Lozano, jefe de estudios del ‘IES La Foia, dió a conocer detalladamente los contenidos de las asignaturas disponibles para Oferta Parcial de Módulos de FP. Bernal asegura que, en la medida de las posibilidades del instituto, estos contenidos, teóricos y prácticos, tienen una relación estrecha con la realidad actual de las empresas del Ibi y Comarca, Agregó que el profesorado cuenta con una dilatada experiencia profesional además de su experiencia académica.

Actualmente, el IES La Foia gestiona la apertura del Módulo correspondiente a Representación Gráfica que forma parte del Ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica para ofrecerlo en la Modalidad de Oferta Parcial de Módulos de FP.

Actaio publica Guía Práctica sobre la Formación al Servicio de la Empresa

Para cerrar el evento Carmen Martínez Torrejón, coordinadora del Proyecto Experimental II de Actaio, presentó la Guía Práctica sobre la Formación al Servicio de la Empresa. Esta guía práctica, elaborada por el equipo del proyecto con la colaboración de Fundae, está disponible en la sección Recursos de la página web de Actaio en formato PDF en valenciano y castellano.

Además, Martínez Torrejón dió a conocer las últimas dos herramientas elaboradas por el Equipo del Proyecto Experimental II disponibles también en la página web del Acuerdo: el Mapa de Servicios de la Ocupación y Captación de Talento y el Informe sobre el Mercado Laboral del Territorio Actaio.