La Captació de Talent és una de les prioritats de les empreses del nostre territori en l’actualitat. El ritme al que s’estan produint els canvis en la Quarta Revolució Industrial fa que per a les empreses siga necessari posar èmfasi en les estratègies de capital humà per a ser competitives i respondre a la demandes del mercat.

La Reial acadèmia de la llengua defineix com «talent» a la persona intel·ligent o apta per a una determinada ocupació «.

Els coneixements són adquirits, i estan a l’abast de qualsevol, les actituds estan a l’abast d’aquell que desitge adoptar-les, però el talent és la composició perfecta de totes aquestes qualitats (aptitud, actitud, coneixement) aquesta combinació ens dóna la persona perfecta per a ocupar òptimament el lloc que busquem cobrir.

Com definir el talent que necessita la teua empresa?

Els passos previs al reclutament del talent a les empreses són tan importants o més que el propi procés de selecció de personal. Cobrir les necessitats de la producció és primordial per al desenvolupament empresarial, però també ho és la fidelització del treballador/a, és per això que la planificació d’un bon procés de selecció ha de tenir en compte una sèrie d’aspectes:

Identifica les necessitats reals de la teua empresa en quant a les competències del personal

 • Defineix el millor possible els requisits i les característiques del lloc a cobrir.
 • Posa en valor el Sou Emocional. El sou monetari no ha de ser l’incentiu clau dels teus empleats/des, incorpora a les teues estratègies de gestió del talent polítiques que posen en valor el sou emocional: desenvolupament personal i professional, accés a la formació contínua, conciliació de la vida laboral i familiar, bon clima laboral, possibilitat de promoció dins de l’empresa, integració dels empleats, participació en la presa de decisions, reconeixement d’èxits i incentivació, etc …
 • Contempla la Promoció Interna. Potser que trobes al candidat perfecte dins de la teua pròpia empresa, busca el talent entre els teus empleats/es.
 • Dóna-li importància al disseny de l’oferta d’ocupació: aporta dades i personalitza el llenguatge, el missatge, etc. adaptat al perfil i al professional que estàs buscant. En molts casos és beneficiós incloure imatges o vídeos sobre l’experiència de l’empleat o la cultura de l’empresa com a forma de Employer branding (Marca de l’Ocupador).
 • Detecta el potencial i les habilitats del candidat que necessites en la teua empresa i selecciona aquell que millor s’ajuste amb l’organització.
 • Aconsegueix crear una bona imatge de l’empresa i que els candidats tinguen una percepció positiva de la mateixa tractant-los com si foren clients, contestant els seus correus electrònics donant-los feedback del procés, en definitiva fer que es troben especials.

Es pot dir que cada empresa necessita un tipus de talent diferent, i que hi ha professionals que desenvolupen millor el seu «talent» en unes organitzacions que en altres, en funció del seu compromís amb elles.

La Captació de Talent en la Indústria 4.0

La Captació de Talent en la Indústria 4.0

La Captació de Talent a la Indústria 4.0

La Quarta Revolució Industrial exigeix ​​l’adaptació de la gestió dels RRHH. Si es vol gestionar adequadament el talent el departament de RRHH ha de no sols ser un gran coneixedor del sector en el que treballa l’empresa, sinó estar atent als canvis que es produeixen per saber com anticipar-se als mateixos i trobar quines seran les competències més demandes i on buscar-les.

En l’Era Digital els departaments de Desenvolupament de Persones o RRHH han ampliat la recerca de candidats incloent les xarxes socials a les vies tradicionals de reclutament i les seves versions digitals. Cal triar quins són els canals més adequats per publicar les nostres ofertes en funció del perfil del candidat i on trobar a aquells que, malgrat no estar buscant feina, tenen el talent que l’empresa necessita. També pot implicar, sempre que siga possible, als propis empleats en la recerca del candidat ideal.

 • «Employer Branding». Es treballa la marca corporativa de l’empresa, de manera que es convertisca en una organització atractiva per captar talent i fidelitzar-lo. Té en compte totes les fases: la comunicació de l’empresa (interna i externa), com i on es publiquen les ofertes de treball, la interacció amb els candidats, què s’ofereix i la valoració de la plantilla de l’empresa, entre altres.
 • «Social Recruiting». Consisteix en captar, identificar i atraure a les persones amb competències adequades per als llocs vacants (actuals i futurs) de l’organització, a través de les xarxes socials (Linkedin, Facebook, Twitter), Apps de reclutament, vídeo-currículums i fòrums. D’aquesta manera l’empresa estalvia costos arribant a major nombre de professionals, pot conèixer millor als possibles candidats i captar aquells candidats passius als que pot oferir un millor lloc de treball.
 • Utilitza la tecnologia del Big Data per millorar la gestió de Capital Humà. La digitalització de les dades d’anteriors processos de captació de talents per a analitzar-los i tenir-los disponibles per a poder prendre decisions.

La Captació de Talent és una de les tasques més importants dels departaments de Recursos Humans, de manera que els processos de reclutament han de ser diferents, caldrà adaptar i fins i tot avançar-se per estar preparats per a tots els canvis que comporta aquesta Quarta Revolució Industrial.


La Captación de Talento en la Cuarta Revolución Industrial

La Captación de Talento es una de las prioridades de las empresas de nuestro territorio en la actualidad. El ritmo al que se están produciendo los cambios en la Cuarta Revolución Industrial hace que para las empresas sea necesario poner énfasis en las estrategias de capital humano para ser competitivas y responder a la demandas del mercado.

La Real academia de la lengua define como “talento” a la persona inteligente o apta para determinada ocupación”.

Los conocimientos son adquiridos, y están al alcance de cualquiera, las actitudes están al alcance de aquel que desee adoptarlas, pero el talento es la mezcla perfecta de todas esas cualidades (aptitud, actitud, conocimiento) cuya combinación nos da la persona perfecta para desempeñar óptimamente el puesto que buscamos cubrir.

¿Cómo definir el talento que necesita tu empresa?

Los pasos previos al reclutamiento del talento en las empresas son tan importantes o más que el propio proceso de selección de personal. Cubrir las necesidades de la producción es primordial para el desarrollo empresarial, pero también lo es la fidelización del trabajador/a, es por ello que la planificación de un buen proceso de selección debe tener en cuenta una serie de aspectos:

 • Identifica las necesidades reales de tu empresa en cuanto a las competencias del personal
 • Define lo mejor posible los requisitos y las características del puesto a cubrir.
 • Pon en valor el salario emocional. El salario monetario no tiene que ser el incentivo clave de tus empleados/as, incorpora a tus estrategias de gestión de talento políticas que pongan en valor el salario emocional: desarrollo personal y profesional, acceso a la formación continua, conciliación de la vida laboral y familiar, buen clima laboral, posibilidad de promoción dentro de la empresa, integración de los empleados, participación en la toma de decisiones, reconocimiento de logros e incentivación, etc…
 • Contempla la promoción interna. Puede que encuentres al candidato perfecto dentro de tu propia empresa, busca el talento entre tus empleados/as.
 • Dale importancia al diseño de la oferta de empleo: aporta datos y personaliza el lenguaje, el mensaje, etc. adaptado al perfil y al profesional que estás buscando. En muchos casos es beneficioso incluir imágenes o vídeos sobre la experiencia del empleado o la cultura de la empresa como forma de Employer branding (Marca del Empleador).
 • Detecta el potencial y las habilidades del candidato que necesitas en tu empresa y selecciona el que encaje mejor y se alinee con la organización.
 • Consigue crear una buena imagen de la empresa y que los candidatos tenga una percepción positiva de la misma tratándolos como si fueran clientes, contestando sus correos electrónicos dándoles  feedback  del proceso, en definitiva hacer que se sientan especiales.

Se puede decir que cada empresa necesita un tipo de talento diferente, y que hay profesionales que desarrollan mejor sus “talentos” en unas organizaciones que en otras, en función de su compromiso con ellas.

La Captación del Talento en la Industria 4.0

La Cuarta Revolución Industrial exige la adaptación de la gestión de los RRHH. Si se quiere gestionar adecuadamente el talento el departamento de RRHH debe no solo ser un gran conocedor del sector en el que trabaja la empresa, sino estar atento a los cambios que se producen para saber cómo anticiparse a los mismos y encontrar cuáles serán las competencias más demandas y dónde buscarlas.

En la Era Digital los departamentos de Desarrollo de Personas o RRHH han ampliado la búsqueda de candidatos incluyendo las redes sociales a las vías tradicionales de reclutamiento y sus versiones digitales. Hay que elegir cuáles son los canales más adecuados para publicar nuestras ofertas en función del perfil del candidato y dónde encontrar a aquellos que, pese a no estar buscando trabajo, tienen el talento que la empresa necesita. También puede implicar, siempre que sea posible, a los empleados en la búsqueda del candidato ideal.

Existen diferentes técnicas de reclutamiento en la Cuarta Revolución Industrial, alguna de ellas son:

 • Employer Branding”. Se trabaja la marca corporativa de la empresa, de modo que se convierta en una organización atractiva para captar talento y fidelizarlo. Tiene en cuenta todas las fases: la comunicación de la empresa (interna y externa), cómo y dónde se publican las ofertas de trabajo, la interacción con los candidatos, qué se ofrece y la valoración de la plantilla de la empresa, entre otros.
 • Social Recruiting”. Consiste en captar, identificar y atraer a las personas con competencias adecuadas para los puestos vacantes (actuales y futuros) de la organización, a través de las Redes Sociales (Linkedin, Facebook, Twitter), Apps de reclutamiento, video-currículums y foros. De esta manera la empresa ahorra costes llegando a mayor número de profesionales, , los puede conocer mejor a los posibles candidatos y captar a aquellos candidatos pasivos a los que puede ofrecer un mejor puesto de trabajo.
 • Utiliza la tecnología del Big Data para mejorar la gestión de Capital Humano. La digitalización de los datos de anteriores procesos de captación de talentos para analizarlos y tenerlos disponibles para poder tomar decisiones.

La Captación de Talento es una de las tareas más importantes de los departamentos de recursos humanos, por lo que los procesos de reclutamiento tendrán que ser diferentes, habrá que adaptarse e incluso adelantarse para estar preparados para todos los cambios que conlleva esta Cuarta Revolución Industrial.