Sol Picó, professora i coordinadora de l’IES la Foia, Hector Torrent, director de IBIAE i Joan Elies Belda director del Centre d’Ocupació del SERVEF d’Ibi, van coincidir que la formació en ocupacions que permet la qualificació dels professionals en els perfils que demana la indústria de l’Ibi i Comarca és la via per facilitar la inserció laboral.

L’Encontre “Fórmate a Ocupaciones: asegura tu futuro, no te quedes al margen”, que es va realitzar a Ibi el 12 de setembre, va permetre als ponents donar a conèixer als desocupats/des que van assistir, les opcions de formació, els llocs de difícil cobertura per a les empreses, així com les vies per conèixer les ofertes de feina a Ibi i Comarca.

Sol Picó, professora i coordinadora de Formació en Centre de Treball i de la Borsa de l’Ocupació a l’IES La Foia d’Ibi, va presentar l’oferta de Formació Professional de l’Institut en les seves diferents modalitats.

A l’IES La Foia s’imparteixen formació professional de dos Família Professionals: la d’Administració i Gestió, amb grau mitjà i superior, i la de Fabricació Mecànica, amb els cicles de Conformat per Moldejat de Metalls i Polímers i Mecanitzat.

"Fórmate en Ocupaciones. Asegura tu futuro, no te quedes al margen"

Sol Picó, professora i coordinadora de Formació en Centre de Treball i de la Borsa de l’Ocupació a l’IES La Foia d’Ibi. Fórmate en Ocupaciones. Asegura tu futuro, no te quedes al margen”

Picó va destacar l’orientació fonamentalment pràctica, característica de la formació professional, així com l’alt índex d’inserció laboral de l’alumnat de l’IES La Foia. “Abans de la crisi arribem fins a un 90% d’ocupabilitat, ara després de la crisi estem començant a tenir una ocupabilitat alta”.

L’IES La Foia disposa d’una borsa de treball, “IESS la Foia Talent”, oberta per a l’alumnat i exalumnat de l’Institut on les empreses poden publicar les seves ofertes d’ocupació. “Tenim molts casos d’èxit, han estudiat amb nosaltres, fet les pràctiques i segueixen treballant en les empreses”.

Va explicar Sol Picó que actualment hi ha dèficit de professionals en l’especialitat de Conformat per Moldejat. “Tenim més demanda que oferta, hi ha més empreses buscant alumnes per quedar-se’ls a treballar que alumnes matriculats”.

Sol Picó va assenyalar que l’edat i el sexe no són un obstacle per a la inserció laboral del alumnat de l’IES la Foia, va recalcar que el que busquen les empreses és personal qualificat i valoren molt l’actitud. “Jo llig les ofertes de treball per a totes les branques i les paraules més usades són gent proactiva, gent emprenedora, gent amb ganes d’aprendre, aquestes paraules es repeteixen sempre”.

L’Institut també té oberta la modalitat de Formació Professional Dual i la d’Oferta Parcial d’Mòduls de FP que permet cursar assignatures soltes de les especialitats dels Cicles de Formació Professional.

Una altra via per a la qualificació professional és l’obtenció de Certificats de Professionalitat que ofereix el Servef a través dels seus centres de formació propis i els Centres Col·laboradors de Formació.

Llocs de difícil cobertura: una oportunitat d’ocupació per a tècnics qualificats amb formació professional.

Durant els últims anys les xifres indiquen que la indústria d’Ibi i Comarca demanen més operaris tècnics qualificats amb formació professional, així ho va assenyalar Héctor Torrent, director de IBIAE. És per això que l’Associació ha creat el Servei de Col·locació i Orientació Metall-Mecànic-Plàstic, orientada a respondre a la demanda específica de les empreses del sector amb difícil cobertura per anar conformant una borsa de treball sectorial.

Ha assenyalat Torrent que aquest servei s’uneix al GVAjobs del SERVEF i al Portal d’Ocupació de l’Ajuntament d’Ibi per buscar candidats que cobreiquen les ofertes d’ocupació per a llocs de difícil cobertura en Metall-Mecànic-Plàstic. “Nosaltres hem volgut llançar una tercera via que es complementen amb elles”.

Els / les interessats / des han d’enviar el seu currículum a través de la plataforma de IBIAE. Si el seu perfil encaixa amb les ofertes, se li farà una entrevista a partir de la qual s’iniciarà el procés d’orientació laboral. “Hi ha feina en aquest sector per a persones que es qualifiquen i es preparen. La tendència és anar fent una aplicació encara més gran de la tecnologia. La professió ha canviat molt en els últims 40 anys, es necessita gent preparada i disposada a millorar “.

Fórmate en Ocupaciones. Asegura tu futuro, no te quedes al margen.

Fórmate en Ocupaciones. Asegura tu futuro, no te quedes al margen.

Per la seva banda, Joan Elies Belda, director del Centre d’Ocupació del SERVEF d’Ibi, ha manifestat que el fet que no hi haja personal qualificat en la província per cobrir la demanda del sector Metall-Mecànic-Plàstic és una oportunitat per a les persones aturades que estiguen disposades a formar-se en aquesta especialitat.

Belda va recalcar la importància de seguir formant-se per adquirir coneixements i desenvolupar les competències relacionades amb aquests llocs de feina de difícil cobertura mitjançant els Certificats de Professionalitat. “Aquelles persones que tinguen interès en formar-se de manera adequada poden fer-ho a través dels certificats de professionalitat perquè aquesta possibilitat existeix i existeix amb sortida, perquè també habiliten professionalment”.

Finalment, Joan Elies Belda va recordar la importància de mantenir actualitzat el currículum en el SERVEF, revisar periòdicament l’oferta formativa en Certificats de Professionalitat, així com, les ofertes d’ocupació al portal GVAjobs. Va fer èmfasi també en què no hi ha discriminació per sexe ni edat per part del SERVEF a l’hora de la derivació de candidats per a les ofertes d’ocupació que gestionen.

Per tancar l’encontre “FORMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”, Carmen Martínez Torrejón coordinadora del Projecte Experimental II de #Actaio va presentar el Mapa de la Formació en Ocupacions. A través d’aquesta eina es podran localitzar, de manera ràpida i senzilla, tots els centres, públics i privats, en els quals s’imparteixen les diferents especialitats de la Formació Professional i els Certificats de Professionalitat a Alcoi, Ibi i Ontinyent. El Mapa de la Formació en Ocupacions està disponible a la secció Recursos de la pàgina web de Actaio.


La Formación en ocupaciones es la vía de acceso a las oportunidades de empleo industrial en Ibi y Comarca.

Sol Picó, profesora y coordinadora del IES La Foia, Hector Torrente, director de IBIAE y Joan Elies Belda director del Centro de Empleo del Servef de Ibi, coincidieron en que la formación en ocupaciones es la vía que permite la cualificación de los profesionales en los perfiles que demanda la industria del Ibi y Comarca facilitando la inserción laboral.

El encuentro “FORMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”, que se realizó en Ibi el 12 de septiembre, permitió a los ponentes dar a conocer a los/as asistentes las opciones de formación, los puestos de difícil cobertura para las empresas, así como las vías para conocer las ofertas de empleo en Ibi y Comarca.

Sol Picó, profesora y coordinadora de la formación en centros de trabajo y de la Bolsa del Empleo en el IES La Foia de Ibi, presentó la oferta en Formación Profesional del Instituto en sus distintas modalidades.

En el IES La Foia se imparten formación profesional de dos Familia Profesionales: la de Administración y Gestión, con grado medio y superior, y la de Fabricación Mecánica, con los ciclos de Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y Mecanizado.

Picó destacó la orientación fundamentalmente práctica, característica de la formación profesional, así como el alto índice de inserción laboral del alumnado del IES La Foia. “Antes de la crisis alcanzamos hasta un 90% de empleabilidad, ahora después de la crisis estamos empezando a tener una empleabilidad alta”.

El IES La Foia dispone de una bolsa de trabajo, “IESS La Foia Talent”, abierta para el alumnado y exalumnado del Instituto donde las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo. “Tenemos muchos casos de éxito, han estudiado con nosotros, hecho las prácticas y siguen trabajando en las empresas”.

Explico Sol Picó que actualmente hay déficit de profesionales en la especialidad de Conformado por Moldeo. “Tenemos más demanda que oferta, hay más empresas buscando alumnos para quedarselos a trabajar que alumnos matriculados”.

Sol Picó señaló que la edad y el sexo no son un obstáculo para la inserción laboral del alumnado del IES La Foia, recalcó que lo que buscan las empresas es personal cualificado y valoran mucho la actitud. “Yo leo las ofertas de trabajo para todas las ramas y las palabras más usadas son gente proactiva, gente emprendedora, gente con ganas de aprender… esas palabras se repiten siempre”.

El Instituto también tiene abierta la modalidad de Formación Profesional Dual y la de Oferta Parcial de Módulos de FP que permite cursar asignaturas sueltas de las especialidades de los Ciclos de Formación Profesional.

Otra vía para la cualificación profesional es la obtención de Certificados de Profesionalidad que ofrece el Servef a través de sus centros de formación propios y los Centros Colaboradores de formación.

Puestos de difícil cobertura: una oportunidad de empleo para técnicos cualificados con formación profesional

Durante los últimos años las cifras indican que la industria de Ibi y Comarca demandan más operarios técnicos cualificados con formación profesional, así lo señaló Héctor Torrente, director de IBIAE. Por esta razón la Asociación ha creado el Servicio de Colocación y Orientación Metal-Mecánico-Plástico, orientada a responder a la demanda específica de las empresas del sector con difícil cobertura para ir conformando una bolsa de trabajo sectorial.

Señaló Torrente que este servicio se une al GVAjobs del Servef y al Portal de empleo del Ayuntamiento de Ibi para buscar candidatos que cubran las ofertas de empleo para puestos de difícil cobertura en Metal-Mecánico-Plástico. “Nosotros hemos querido lanzar una tercera vía que se complementan con ellas”.

Los/as interesados/as deben enviar su curriculum a través de la plataforma de IBIAE. Si su perfil encaja con las ofertas, se le realizará una entrevista a partir de la cual se iniciará el proceso de orientación laboral. “Hay trabajo en este sector para personas que se cualifican y se preparen. La tendencia es ir hacían una aplicación aún mayor de la tecnología. La profesión ha cambiado mucho en los últimos 40 años, se necesita gente preparada y dispuesta a mejorar”.

Por su parte, Joan Elies Belda, director del Centro de Empleo del Servef de Ibi, manifestó que el hecho de que no exista personal cualificado en la provincia para cubrir la demanda del sector Metal-Mecánico-Plástico es una oportunidad para las personas desempleadas que estén dispuestas a formarse en esta especialidad.

Belda recalcó la importancia de seguirse formando para adquirir conocimientos y desarrollar las competencias relacionadas con estos puestos de empleo de dificil cobertura a través de los Certificados de Profesionalidad. “Aquellas personas que tengan interés en formarse de manera adecuada pueden hacerlo a través de los certificados de profesionalidad porque esta posibilidad existe y existe con salida, porque también habilitan profesionalmente”.

Por último, Joan Elies Belda recordó la importancia de mantener actualizado el currículum en el Servef, revisar periódicamente la oferta formativa en Certificados de Profesionalidad, así como, las ofertas de empleo en el portal GVAjobs. Hizo énfasis también en que no existe discriminación por sexo ni edad por parte del Servef a la hora de la derivación de candidatos para las ofertas de empleo que gestionan.

Para cerrar el encuentro “FORMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”, Carmen Martínez Torrejón coordinadora del Projecto Experimental II de #Actaio presentó el Mapa de la Formación en Ocupaciones. A través de esta herramienta se podrán localizar, de manera rápida y sencilla, todos los centros, públicos y privados, en los que se imparten las distintas especialidades de la Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad en Alcoi, Ibi y Ontinyent. El Mapa de la Formación en Ocupaciones está disponible en la sección Recursos de la página web de Actaio.