El Mapa de la Formació en Ocupacions del Territori Actaio va ser presentat aquest dimecres 12 de setembre a la coordinadora del Projecte Experimental II Carmen Martínez Torrejón durant l’encontre “FORMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”que es va realitzar a les instal·lacions de IBIAE.

En aquesta eina d’accés públic es podran localitzar, de manera ràpida i senzilla, tots els Centres de Formació, públics i privats, en els quals s’imparteixen les diferents especialitats de la Formació Professional i els Certificats de Professionalitat en les Comarques l’Alcoià, Comtat i la Vall d’Albaida

El Mapa de la Formació en Ocupacions està disponible a la secció Recursos de la pàgina web de l’Acord Territorial. Els usuaris podran fer cerques al Mapa utilitzant tres criteris: Ocupació, Titulació i Població. En introduir una professió, inclosa al Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO), la recerca llançarà un llistat de Titulacions corresponents als Cicles de Formació Professional i Certificats de Professionalitat, així com els centres on s’imparteixen aquestes especialitats formatives en el Territori Actaio.

Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio

Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio

De la mateixa manera, es tindrà accés a aquesta informació si l’usuari escriu el nom d’una Titulació o si prefereix buscar per Població, introduint el nom de qualsevol de les localitats de les Comarques l’Alcoià, Comtat i la Vall d’Albaida.

Amb el Mapa de la Formació en Ocupacions, l’equip del Projecte Experimental II: «Formació – Innovació – Indústria 4.0» de l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, amplia el ventall d’eines al servei de l’orientació laboral i l’ocupació a disposició de la ciutadania i empreses del seu territori.

Durant el mes de setembre, l’equip del Projecte Experimental II posarà a disposició a la seva pàgina web altres dues eines que ha desenvolupat: el Mapa de Serveis de l’Ocupació i Captació de Talent i l’Informe sobre Mercat Laboral del Territori.

Tots els recursos elaborats per l’equip del Projecte Experimental II entre maig i setembre de 2018, són d’accés públic a través de la pàgina web de Actaio. Aquestos han estat dissenyats i creats de manera que puguen ser actualitzats i millorats per equips dels pròxims Projectes Experimentals que esduguen a terme per l’Acord.

El Projecte Experimental II: «Formació – Innovació – Indústria 4.0» de l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, s’ha realitzat amb el finançament del SERVEF a través del seu Projecte Global Avalem Territori.

L’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Actaio s’ha proposat abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicació d’esforços. Els actors reunits en aquest acord pretenen així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia del territori.


Proyecto Experimental II de Actaio publica el Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Alcoi-Ibi-Ontinyent

El Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio fue presentado este miércoles 12 de septiembre por la coordinadora del Proyecto Experimental II Carmen Martínez Torrejón durante el encuentro “FORMATE EN OCUPACIONES” que se realizó en las instalaciones de IBIAE.

En esta herramienta de acceso público se podrán localizar, de manera rápida y sencilla, todos los Centros de Formación, públicos y privados, en los que se imparten las distintas especialidades de la Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad en las Comarcas L’Alcoià, Comtat y la Vall d’Albaida.

El Mapa de la Formación en Ocupaciones está disponible en la sección Recursos de la página web del Acuerdo Territorial. Los usuarios podrán realizar búsquedas en el Mapa utilizando tres criterios: Ocupación, Titulación y Población. Al introducir una profesión, incluida en el Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO), la búsqueda arrojará un listado de Titulaciones correspondientes a los Ciclos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad, así como los centros donde se imparten estas especialidades formativas en el Territorio Actaio.

De igual manera, se tendrá acceso a esta información si el usuario escribe el nombre de una Titulación o si prefiere buscar por Población, introduciendo el nombre de cualquiera de las localidades de las Comarcas L’Alcoià, Comtat y la Vall d’Albaida.

Con el Mapa de la Formación en Ocupaciones, el equipo del Proyecto Experimental II: “Formación – Innovación – Industria 4.0” del  Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, amplía el abanico de herramientas al servicio de la orientación laboral y la ocupación a disposición de la ciudadanía y empresas de su territorio.

Durante el mes de septiembre, el equipo del Proyecto Experimental II pondrá a disposición en su página web otras dos herramientas que ha venido desarrollando: el Mapa de Servicios de la Ocupación y Captación de Talento y el Informe sobre Mercado Laboral del Territorio.

Todos los recursos elaborados por el equipo del Proyecto Experimental II entre mayo y septiembre de 2018, son de acceso público a través de la página web de Actaio. Han sido diseñados y creados de forma que puedan ser actualizados y mejorados por equipos de los próximos Proyectos Experimentales que lleve a cabo por el Acuerdo.

El Proyecto Experimental II: “Formación – Innovación – Industria 4.0” del  Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, se ha realizado con la financiación del Servef a través de su Proyecto Global Avalem Territori.

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reúne desde noviembre de 2016 a los ayuntamientos de estas localidades, los representantes de los sindicatos, CCOO y UGT, y las asociaciones empresariales, FEDAC, IBIAE y COEVAL.

Actaio se ha propuesto abordar la problemática del desempleo y el desarrollo local de manera coordinada y planificada, comprometiéndose a utilizar los recursos existentes de una manera eficiente y evitando la duplicación de esfuerzos. Los actores reunidos en este acuerdo pretenden así, impulsar la innovación territorial para el desarrollo industrial, comercial y turístico, creando puestos de trabajo de mayor cualificación y promoviendo la diversificación de la economía del territorio.