La demanda de professionals en Mecatrònica ha augmentat gràcies a la confluència de les tecnologies de la informació (IT) i les tecnologies de producció (OT, Operation Technology) que caracteritza a la Quarta Revolució Industrial que ha donat orige a la Indústria 4.0 .

A la mecatrònica es combinen l’enginyeria mecànica, electrònica, informàtica i de control, el resultat és l’enginyeria de precisió per excel·lència. La companyia Yaskawa Elektric Corporation de Japó, a principis dels 70, va ser la que va introduir per primera vegada el terme Mecatrònica i es va entendre com aquelles activitats de disseny i construcció que van introduir sistemes i components electrònics a mecanismes o estructures de molta precisió. Més tard, va començar a utilitzar-se en Estats Units i Europa per unificar les quatre enginyeries, avui la Mecatrònica és un terme associat a l’Enginyeria en el qual hi ha un nivell molt alt de combinació de sistemes mecànics amb l’electrònica i el control per ordinador.

L'auge de la Mecatrònica a la Indústria 4.0

L’auge de la Mecatrònica a la Indústria 4.0

La Mecatrònica Industrial és una especialitat nova que entre altres utilitats, ens permet que el professional sigui capaç de desenvolupar les tasques de manteniment electromecànic, dissenyar màquines que involucren sistemes de control automàtic i calcular automatismes elèctrics programats, planificar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials (maquinària, equips industrials, línies automatitzades de producció …), supervisar i / o executar els processos de muntatge controlant els temps i la qualitat dels resultats i representar gràficament tots els plànols necessaris.

A la Vall d’Albaida i l’Alcoià cada vegada són més les empreses que demanden professionals multidisciplinaris, que ajuden a contribuir en els processos productius de l’empresa en general de manera eficaç, és a dir, que coneixen totes aquestes especialitats oferint un punt de vista únic, ampli, modern i integrador i són molt pocs el nombre de titulats que existeixen en l’actualitat, i fins i tot d’alumnes que s’estiguen formant en l’especialitat de Mecatrònica Industrial. Aquest tipus de llocs de treball està molt sol·licitat en aquestes comarques, a causa del tipus d’indústria que hi ha  el cual abasta el manteniment mecànic en les diferents empreses que existeixen, la fabricació de maquinària i el manteniment elèctric així com el muntatge de les noves instal·lacions elèctriques i automatismes , pneumàtics i hidràuliques.

On estudiar Mecatrònica Industrial en el Territori Actaio?

La capacitació en Mecatrònica pots adquirir-la cursant Cicles Formatius de Formació Professional o bé mitjançant l’obtenció de Certificats de Professionalitat
Si optes per la Formació Professional pots estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial que pertany a la família professional d’Instal·lació i Manteniment. Aquest cicle s’impartix en dos dels instituts del Territori Actaio, a l’IES Pou Clar d’Ontinyent i a l’IES Pare Arqués de Cocentaina. A l’IES Pare Arqués es pot cursar en la modalitat Dual que permet fer pràctiques en empresa al mateix temps que assisteix a classe. També pots obtenir el Certificats de Professionalitat en Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmóticos o estudiar altres certificats de les Famílies Professionals d’Electricitat i Electrònica, Fabricació mecànica i Informàtica i comunicacions a través dels quals complementar la teua formació i especialitzar-te.

Amb aquestes titulació podràs accedir a diferents ocupacions, com: Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial i Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

És una sortida professional totalment adaptada a les necessitats actuals i a les del futur, amb una alta ocupabilitat; són més necessaris que mai els professionals amb una formació interdisciplinària, de manera que tinguin uns coneixements amplis sobre gran varietat de temes que fins fa molt poc s’estudiaven per separat. És així com, la mecatrònica ja no és un terme que només apareix en les pel·lícules de ciència-ficció, ha vingut per instal·lar-se i formar part de la demanda de les indústries del Territori Actaio que s’han sumat a la transformació digital per convertir-se en Indústries 4.0 .


El auge de la Mecatrónica en la Industria 4.0

La demanda de profesionales en Mecatrónica ha aumentado gracias a la confluencia de las Tecnologías de la Información (IT) y las Tecnologías de Producción (OT, Operation Technology) que caracteriza a la cuarta revolución industrial que a su vez ha dado origen a la Industria 4.0 .

En la mecatrónica se combinan la ingeniería mecánica, electrónica, informática y de control, el resultado es la ingeniería de precisión por excelencia. La compañía Yaskawa Elektric Corporation de Japón, a principios de los 70, fue la que introdujo por primera vez el término Mecatrónica y se entendió como aquellas actividades de diseño y construcción que incluyan sistemas y componentes electrónicos a mecanismos o estructuras de mucha precisión. Más tarde, empezó a utilizarse en Estados Unidos y Europa para unificar las cuatro ingenierías, hoy la Mecatrónica es un término asociado a la Ingeniería en el que existe un nivel muy alto de combinación de sistemas mecánicos con la electrónica y el control por ordenador.

L'auge de la Mecatrònica a la Indústria 4.0

L’auge de la Mecatrònica a la Indústria 4.0

La Mecatrónica Industrial es una especialidad novedosa que entre otras utilidades, nos permite que el profesional sea capaz de desarrollar las tareas de mantenimiento electromecánico, diseñar máquinas que involucren sistemas de control automático y calcular automatismos eléctricos programados, planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales (maquinaria, equipo industrial, líneas automatizadas de producción…), supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje controlando los tiempos y la calidad de los resultados y representar gráficamente todos los planos necesarios.

En la Vall d’Albaida y l’Alcoia cada vez son más las empresas que demandan profesionales multidisciplinares, que ayuden a contribuir en los procesos productivos de la empresa en general de manera eficaz, es decir, que conozca todas estas especialidades ofreciendo un punto de vista único, amplio, moderno e integrador y son muy pocos el número de titulados que existen en la actualidad, e incluso de alumnos que se estén formando en la especialidad de Mecatrónica Industrial. Este tipo de puestos de trabajo está muy solicitado en estas comarcas, debido al tipo de industria que abarca tanto el mantenimiento mecánico en las distintas empresas que existen, la fabricación de maquinaria y el mantenimiento eléctrico así como el montaje de las nuevas instalaciones eléctricas y automatismos, neumáticos y hidráulicas.

¿Dónde estudiar Mecatrónica Industrial en el Territorio Actaio?

La capacitación en Mecatrónica puedes adquirirla cursando Ciclos Formativo de Formación Profesional o bien mediante la obtención de Certificados de Profesionalidad.

Si optas por la Formación Profesional puedes estudiar el Ciclo Formativo de Grado Superior en Mecatrónica Industrial que pertenece a la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento. Este ciclo se imparte en dos de los institutos del Territorio Actaio, en el IES Pou Clar de Ontinyent y en el IES Padre Arqués de Cocentaina. En el IES Padre Arqués se puede cursar en la modalidad Dual que permite hacer prácticas en empresa al mismo tiempo que se asiste a clase.

También puedes obtener el Certificados de Profesionalidad en Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos o estudiar otros certificados de las Familias Profesionales de Electricidad y Electrónica, Fabricación mecánica e Informática y comunicaciones a través de los cuales complementar tu formación y especializarte.

Con estas titulación podrás acceder a diferentes ocupaciones, como: Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo industrial o Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

Es una salida profesional totalmente adaptada a las necesidades actuales y a las del futuro, con un alta empleabilidad; son más necesarios que nunca los profesionales con una formación interdisciplinar, de modo que tengan unos conocimientos amplios acerca de gran variedad de temas que hasta hace muy poco se estudiaban por separado. Es así como, la mecatrónica ya no es un término que solo aparece en las películas de ciencia-ficción, ha venido para instalarse y formar parte de la demanda de la industrias del Territorio Actaio  que se han sumado a la transformación digital para convertirse en Industrias 4.0 .