La Formació Professional ha deixat de ser una ixida residual per la seu alt index d’inserció laboral fruit de la seua millor adaptació a les necessitats de la Quarta Revolució Industrial. Encara que sobren les raons per cursar un cicle de formació professional, moltes famílies prefereixen que els seus fills cursen batxillerat i/o un grau universitari sense tenir en compte els interessos, motivacions i aptituds de cada estudiant.

Són moltes les empreses que reconeixen tenir problemes per aconseguir treballadors que puguen cobrir els llocs de treball que necessiten. Per això recorren a l’FP, ja què arreplega els estudis professionals més propers a la realitat del mercat de treball i dóna resposta a la necessitat actual de demanda de personal qüalificat especialitzat en els diferents sectors productius.

Per a l’estudiant, l’FP apareix com la via més ràpida i segura d’accedir a una ocupació, com una opció atractiva, accessible i d’alta qüalitat que li facilita una formació innovadora i flexible molt propera a la realitat social i empresarial. A més, la Formació Professional li permet adaptar-se a la diversificació de les tasques i diferents llocs de treball, facilitant la seua inserció laboral satisfactoriament en aquella ocupació per a la qual s’ha format.

La majoria de l’alumnat que cursa FP troba feina en menys de 3 mesos. Aquest temps fins i tot es redueix quan parlem dels perfils més demandats per les empreses com és el cas, per exemple, dels tècnics de manteniment, d’informàtica, d’electricitat, mecatrònica, etc.

Formación Profesional para la Industria 4.0

 

10 raons per estudiar Formació Professional

Per resumir els avantatges que ofereix la Formació Professional hem elaborat aquest decàleg:

1.- Menys anys d’estudi. Els cicles formatius tenen una durada de dos anys. Si tries l’FP, aconseguiràs un títol acadèmic a la meitat de temps que et capacitarà per a l’exercici d’un lloc de treball.

2.- Més formació pràctica. La Formació Professional destaca per la combinació de la teòrica i la pràctica. Tots els cicles formatius disposen del mòdul de Formació de Centres de Treball (FCT) que té com a objectiu posar en contacte els estudiants amb el món laboral real.

3.- Estudis més motivadors. Es treballen continguts específics on prima l’aplicació pràctica. Els exàmens memorístics deixen de ser la clau de l’avaluació de l’alumnat. Tallers, treball per projectes o l’ús d’aplicacions informàtiques són una constant en la majoria dels cicles formatius.

4.- Capacitació professional. A diferència de l’educació secundària obligatòria o el batxillerat, els estudis de Formació Professional, capaciten per treballar en una àrea professional determinada. Amb un títol de Tècnic o Tècnic Superior, obtens una formació suficient per a exercir una ocupació.

5.- La universitat com a opció de futur. Decantar-se per la Formació Professional no tanca cap porta. De fet, el títol de tècnic superior fa possible l’accés a la universitat.

6.- Bona inserció laboral. Un dels aspectes més positius de la FP és la seua bona acollida en el món laboral. Segons un estudi dut a terme per Adecco en 2017, el 32’8% de les ofertes d’ocupació que es publicaren en 2016 anaven dirigides a titulats en Formació Professional.

7.- El final dels prejudicis. Anys enrere, part de la societat donava un reconeixement menor als títols de Tècnic o Tècnic Superior de la FP. A dia d’hui compten amb el mateix respecte i consideració que els títols d’una carrera universitària. Simplement, es tracta de reconeixements acadèmics diferents.

8.- Àmplia oferta formativa. Hi ha 26 famílies professionals i uns 140 cicles formatius de grau mitjà o superior. Hi ha titulacions per a qualsevol àrea professional i interès personal.

9.- Assequibles. En la majoria de les comunitats autònomes el cost dels cicles formatius és assequible i molt inferior a les taxes universitàries.

10.- Diversitat. Hi ha diverses modalitats per a cursar estudis de formació professional: presencial, semipresencial, dual, a distancia o online. Això ens permet compatibilitzar aquests estudis amb altres activitats o responsabilitats.

 

Configuración del Catálogo de Títulos de Formación Profesional

Com triar la Formació Professional més adequada per a tu?

Si has pensat que la formació professional és la teua opció d’estudis, et proposem alguna claus perquè tries el cicle de FP més adequat per a tu.

1.- Fes una llista de les coses que t’agrada fer. Dedica un temps a pensar en totes aquelles tasques que gaudeixes fent. Pensa que has de passar molts anys de la teua vida exercint la mateixa professió, per la qual cosa és important que el que faces t’agrade i ho gaudeixes, perquè treballar siga enriquidor.

2.- Tria les activitats que podríes convertir en el teu objectiu professional. Pensa que les activitats amb les que gaudeixes poden convertir-se en una professió que et permeta obtenir ingressos suficients per viure. És l’hora de relacionar les activitats que t’agraden amb l’ofici que podries exercir. Per exemple si t’agrada construir robots, la mecatrònica pot ser una opció professional per a tu.

3.- Pensa en els coneixements i habilitats que necessites. Encara que sàpigues què és el que t’agrada, l’oferta de cicles de FP és molt àmplia, de manera que has de pensar quins són els coneixements i habilitats que has d’adquirir per convertir-te en un profesional d’aquest sector.

4.- Decideix en quina modalitat de FP vols estudiar. Tria en funció de la teua disponibilitat de temps, recursos econòmic, lloc de residència i possibilitats de desplaçament la modalitat que més et convé: presencial, semipresencial, dual, a distancia o online.

5.- Triar el centre d’estudis que més s’ajuste a les teues expectatives. A l’hora de triar el centre on vols estudiar pots valorar aspectes com: horaris, participació en projectes, si disposa d’una borsa de treball, les seues instal·lacions, etc…

La Formació Professional s’ha convertit en la formació que respon a la demanda real d’ocupació, Ara és el moment de triar el cicle formatiu que millor s’adapta a tu i que cobreix les necessitats de la Quarta Revolució Industrial.


La Formación Profesional: la respuesta a las necesidades de cualificación de la Cuarta Revolución Industrial

La Formación Profesional ha dejado de ser una salida residual debido a su alta tasa de inserción laboral fruto de su mejor adaptación a las necesidades de la Cuarta Revolución Industrial. Aunque sobran las razones para cursar un ciclo de formación profesional, todavía muchas familias prefieren que sus hijos cursen bachillerato y/o un grado universitario sin tener en cuenta los intereses, motivaciones y aptitudes de cada estudiante.

Son muchas las empresas que reconocen tener problemas para conseguir trabajadores que puedan cubrir los puesto que necesitan. Por ello, recurren a la FP pues recoge los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y da respuesta a la necesidad actual de demanda de personal cualificado especializado en los distintos sectores productivos.

Para el estudiante, la FP aparece como la vía más rápida y segura de acceder a un empleo, como una opción atractiva, accesible y de alta calidad que le facilita una formación innovadora y flexible muy cercana a la realidad social y empresarial. Además la Formación Profesional le permite adaptarse a la diversificación de las tareas y diferentes puestos de trabajo, facilitando su inserción laboral satisfactoria en aquella ocupación para la que se ha formado.

La mayoría del alumnado que cursa FP encuentra trabajo en menos de 3 meses. Este tiempo incluso se reduce cuando hablamos de los perfiles más demandados por las empresas como es el caso, por ejemplo, de los  técnicos de mantenimiento, de informática, de electricidad, mecatrónica, etc.

10 razones por las que estudiar Formación Profesional

Para resumir las ventajas que ofrece la Formación Profesional hemos elaborado este decálogo:

1.- Menos años de estudio. Los ciclos formativos tienen una duración de dos años. Si escoges la FP, conseguirás un título académico en la mitad de tiempo que te capacitará para el desempeño de un puesto de trabajo.

2.- Más formación práctica. La Formación Profesional destaca por la combinación de la teórica y la práctica. Todos los ciclos formativos disponen del módulo de Formación de Centros de Trabajo (FCT) que tiene como objetivo poner en contacto los estudiantes con el mundo laboral real.

3.- Estudios más motivadores. Se trabajan contenidos específicos donde prima la aplicación práctica. Los exámenes memorísticos dejan de ser la clave de la evaluación del alumnado. Talleres, trabajo por proyectos o el uso de aplicaciones informáticas son una constante en la mayoría de los ciclos formativos.

4.- Capacitación profesional. A diferencia de la educación secundaria obligatoria o el bachillerato, los estudios de Formación Profesional, capacitan para trabajar en un área profesional determinada. Con un título de Técnico o Técnico Superior, obtienes una formación suficiente para desempeñar una ocupación .

5.- La universidad como opción de futuro. Decantarse por la Formación Profesional no cierra ninguna puerta. De hecho, el título de técnico superior hace posible el acceso a la universidad.

6.- Buena inserción laboral. Uno de los aspectos más positivos de la FP es su buena acogida en el mundo laboral. Según un estudio llevado a cabo en 2017 por Adecco, el 32.’8 % de las ofertas de empleo que se publicaron en 2016 están dirigidas a titulados en Formación Profesional.

7.- El final de los prejuicios. Años atrás, parte de la sociedad daba un reconocimiento menor a los títulos de Técnico o Técnico Superior de la FP. A día de hoy cuentan con el mismo respeto y consideración que los títulos de una carrera universitaria. Simplemente, se trata de reconocimientos académicos distintos.

8.- Amplia oferta formativa. Existen 26 familias profesionales y unos 140 ciclos formativos de grado medio o superior. Hay titulaciones para cualquier área profesional e interés personal.

9.- Asequibles. En la mayoría de las comunidades autónomas el coste de los ciclos formativos es asequible y muy inferior a las tasas universitarias.

10.- Diversidad. Existen varias modalidades para cursar estudios de formación profesional: presencial, semipresencial, dual, a distancia u online. Esto nos permite compatibilizar estos estudios con otras actividades o responsabilidades.

¿Cómo elegir la Formación Profesional más adecuada para tí?

Si has pensado que la formación profesional es tu opción de estudios, te proponemos alguna claves para que elijas el ciclo de FP más adecuado para ti.

1.- Haz una lista de las cosas que te gusta hacer. Dedica un tiempo a pensar en todas aquellas tareas que disfrutas haciendo. Piensa que vas a pasar muchos años de tu vida ejerciendo la misma profesión, por lo que es importante que lo que hagas te guste y lo disfrutes, para que trabajar sea enriquecedor.

2.- Elige las actividades que podrías convertir en tu objetivo profesional. Piensa que las actividades con las que disfrutas pueden convertirse en una profesión que te permita obtener ingresos suficientes para vivir. Es la hora de relacionar las actividades que te gustan con el oficio que podrías desempeñar. Por ejemplo si te gustan construir robots la mecatrónica puede ser una opción profesional para ti.

3.- Piensa en los conocimientos y habilidades que necesitas. Aunque sepas qué es lo que te gusta, la oferta de ciclos de FP es muy amplia, por lo que debes pensar cuáles son los conocimientos y habilidades que tienes que adquirir para convertirte en un profesional de este sector.

4.- Decide en qué modalidad de FP quieres estudiar. Elige en función de tu disponibilidad de tiempo, recursos económico, lugar de residencia y posibilidades de desplazamiento la modalidad que más te conviene: presencial, semipresencial, dual, a distancia u online.

5.- Elegir el centro de estudios que mejor se ajuste a tus expectativas. A la hora de buscar el centro donde quieres estudiar puedes valorar aspectos como: horarios, participación en proyectos, si dispone de una bolsa de trabajo, sus instalaciones, etc…

La FP se ha convertido en la formación que responde a la demanda real de empleo. Ahora es el momento de elegir el ciclo formativo que que mejor se adapta a ti y que cubre las necesidades de la Cuarta Revolución Industrial.