La Quarta Revolució Industrial, impulsada per la transformació digital i la implantació de la Indústria 4.0, ens planteja com a societat el desafiament d’acceptar el canvi dels models de producció, consum i distribució que ens porta des d’un model lineal cap a una economia circular en el que es prioritza el desenvolupament sostenible i socialment responsable.

El desenvolupament sostenible tracta d’aconseguir la satisfacció de les necessitats actuals d’una població sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. Actua seguint el principi que no es poden esgotar els recursos disponibles de forma indiscriminada, cal protegir els mitjans naturals garantint la igualtat d’oportunitats. Per això és el principi rector per al desenvolupament mundial a llarg termini, tal com ho recull l’Agenda 2030 en la qual s’estableixen els 17 objectius d’aplicació universal que regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU

Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU

La transformació digital, una oportunitat per al canvi cap a l’economia circular

L’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció dels elements. Advoca per utilitzar la major part de materials biodegradables possibles en la fabricació de béns de consum perquè aquests puguin tornar a la natura sense causar danys mediambientals a l´esgotar la seva vida útil.

L’economia circular té com a objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, …) es mantinga en l’economia durant el major temps possible reduint al mínim la generació de residus. Es tracta de passar d’un model d’economia lineal, basat en «prendre-fabricar-consumir-eliminar», a una nova economia circular basada en el principi de « tancar el cicle de vida » dels productes, els serveis, els residus, els materials , l’aigua i l’energia.

Ciclo del Modelo de Economía Circular

Ciclo del Modelo de Economía Circular


En l’economia circular, la convergència digitalització-sostenibilitat està produint una transformació en tres àrees que influeixen en les condicions del mercat:

 • Invertir digitalment per a un futur sostenible: A mesura que creix l’evidència que les activitats relacionades amb la sostenibilitat són importants per a l’èxit financer d’una empresa, als inversors cada vegada els preocupa més el rendiment de la gestió mediambiental i social.
 • Ciutats intel·ligents: Els proveïdors de tecnologia, els proveïdors de dades i els governs de les ciutats estan utilitzant tecnologies digitals per explorar noves formes col·laboratives per millorar les condicions de vida sostenibles i reduir els costos.
 • El futur de la demanda i el comportament dels consumidors: el consumidor és cada vegada més conscient de les causes i les conseqüències del canvi climàtic i la seva estreta relació amb el model econòmic lineal. Això fa que augmenti el consum de productes provinents de l’economia circular doncs amb això contribueix al desenvolupament sostenible.

És un fet que la implantació de les tecnologies, mitjançant la transformació digital, és una oportunitat perquè les empreses impulsen el canvi cap al model d’Economia Circular, ja que possibiliten fer les coses d’una manera diferent a com es venien fent fins ara, ens ofereixen noves oportunitats:

 • La creació de valor per a clients.
 • La diferenciació de l’empresa en un entorn cada vegada més competitiu.
 • Una optimització de les operacions actuals en un entorn basat en l’eficiència i la sostenibilitat.

Aquesta nova visió estratègica de l’empresa basada en la necessitat de ser més eficients en tots els processos i integrar i repensar el model de negoci és clau per a una supervivència empresarial a mig i llarg termini.

És el moment perquè cada empresa es pregunte què suposarà per a ella la Quarta Revolució Industrial, com implementarà el seu procés de transformació digital que el porte a la Indústria 4.0 i així definir el seu propi model de transició cap a l’Economia Circular.


La economía circular: el modelo para el desarrollo sostenible de la Cuarta Revolución industrial

La Cuarta Revolución Industrial, impulsada por la transformación digital y la implantación de la industria 4.0, nos plantea como sociedad el desafío de aceptar el cambio de los modelos de producción, consumo y distribución que nos lleva desde un modelo lineal hacia una economía circular en la que se prioriza el desarrollo sostenible y socialmente responsable.

El desarrollo sostenible trata de lograr la satisfacción de las necesidades actuales de una población sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Actúa siguiendo el principio de que no se pueden agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada, hay que proteger los medios naturales garantizando la igualdad de oportunidades. Por esto es el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo, tal y como lo recoge la Agenda 2030 en la que se establecen los 17 objetivos de aplicación universal que rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible.

La transformación digital, una oportunidad para el cambio hacia la economía circular

La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos. Aboga por utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo para que éstos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil.

La economía circular tiene como objetivo que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible reduciendo al mínimo la generación de residuos. Se trata de pasar de un modelo de economía lineal, basado en “tomar-fabricar-consumir-eliminar», a una nueva economía circular basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.

En la economía circular, la convergencia digitalización-sostenibilidad está produciendo una transformación en tres áreas que influyen en las condiciones del mercado:

 • Invertir digitalmente para un futuro sostenible: A medida que crece la evidencia de que las actividades relacionadas con la sostenibilidad son importantes para el éxito financiero de una empresa, a los inversores cada vez les preocupa más el rendimiento de la gestión  medioambiental y social.
 • Ciudades inteligentes: Los proveedores de tecnología, los proveedores de datos y los gobiernos de las ciudades están utilizando tecnologías digitales para explorar nuevas formas colaborativas para mejorar las condiciones de vida sostenibles y reducir los costos.
 • El futuro de la demanda y el comportamiento de los consumidores: el consumidor es cada vez más consciente de las causas y las consecuencias del cambio climático y su estrecha relación con el modelo económico lineal. Esto hace que aumente el consumo de productos provenientes de la economía circular pues con ello contribuye al desarrollo sostenible.

Es un hecho que la implantación de las tecnologías, a través de la transformación digital, es una oportunidad para que las empresas impulsen el cambio hacia el modelo de economía circular, ya que posibilitan hacer las cosas de un modo diferente a como se venían haciendo hasta ahora, nos ofrecen nuevas oportunidades:

 • La creación de valor para clientes.
 • La diferenciación de la empresa en un entorno cada vez más competitivo.
 • Una optimización de las operaciones actuales en un entorno basado en la eficiencia y la sostenibilidad.

Esta nueva visión estratégica de la empresa basada en la necesidad de ser más eficientes en todos los procesos e integrar y repensar el modelo de negocio es clave para una supervivencia empresarial a medio y largo plazo.

Es el momento para que cada empresa se pregunte qué va a suponer para ella la cuarta revolución industrial, cómo implementará su proceso de transformación digital que le lleve a la Industria 4.0 y así definir su propio modelo de transición hacia la economía circular.