La Quarta Revolució Industrial està donant lloc al que podem denominar la Fàbrica Intel·ligent (Smart Factory), que Alemanya va definir com Indústria 4.0.

La Indústria 4.0 és un concepte que fa referència a la incorporació de les noves tecnologies de la informació als processos de producció. Es tracta d’una versió informatitzada de la fàbrica en la qual tots els seus processos es troben connectats i interactuen entre si, dotant-la així de:

  • Flexibilitat: els mitjans de producció permeten adaptar el producte, quantitat i termini a les necessitats del client.
  • Intel·ligència: les màquines i dispositius són sensibles a l’entorn, adaptant-se a les condicions canviants, prenent decisions i assistint en tasques complexes, incloent les tasques d’automanteniment.
  • Connectivitat: els elements estan constantment connectats entre si i amb les persones, de forma tant local, com remota.
  • Colaborativitat: els espais són compartits entre persones i màquines, amb total seguretat.
  • Consciència de l’entorn: gràcies a la incorporació de sensors i càmeres de visió artificial.

Així, la Indústria 4.0 implica una major individualització de l’oferta i major flexibilitat dels processos de producció i, per això, cal que tota la informació derivada del procés de fabricació estigui disponible en temps real en tots els departaments i àrees de l’organització.

Ara més que mai, el món es troba en canvi continu, pel que és necessària una adaptació permanent de la formació a l’hora de fer front als nous requeriments digitals de la societat actual.

La consolidació de la Indústria 4.0 és un fet: l’adaptació de la formació és fonamental. L’actual repte de la Formació Professional és formar les persones per a la Indústria 4.0.

La Indústria 4.0 exigeix ​​un canvi educatiu i accions per incentivar la formació continuada, el que exigirà una col·laboració estreta entre el sector públic i les empreses amb l’objectiu que l’oferta s’adapte a la demanda, tal com ja fan els sistemes de Formació Professional Dual que existeix en altres països europeus (com Alemanya, Dinamarca i Àustria).

La fàbrica intel·ligent no només requerirà de persones titulades en enginyeries, sinó també de professionals amb un perfil més tècnic i que coneguen des del vessant més pràctic les tecnologies emergents. És a dir, que la Indústria 4.0 presenta un escenari òptim perquè la Formació Professional puga ser revaloritzada. Però aquesta s’ha d’adaptar a les necessitats del teixit productiu, que evoluciona al mateix ritme que evoluciona la tecnologia.

Així doncs, les persones de la Indústria 4.0 no només necessitaran de formació al voltant de les tecnologies, sinó que a més seran fonamentals competències de treball en equip, integració a l’empresa, habilitats de gestió i emprenedoria, creativitat i transferència d’aprenentatges entre d’altres.

Per tot això, cal ressaltar el paper fonamental que tenen les persones i la seva qualificació en l’actual model d’Indústria 4.0 així com el paper que juguen els centres de formació professional per a qualificar en els nous perfils professionals requerits en aquesta Quarta Revolució Industrial.


La Cuarta Revolución Industrial está dando lugar a lo que podemos denominar la Fábrica Inteligente (Smart Factory), que Alemania definió como Industria 4.0.

La Industria 4.0 es un concepto que hace referencia a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a los procesos de producción. Se trata de una versión informatizada de la fábrica en la que todos sus procesos se encuentran conectados e interactúan entre sí, dotándola así de:

  • Flexibilidad: los medios de producción permiten adaptar el producto, cantidad y plazo a las necesidades del cliente.
  • Inteligencia: las máquinas y dispositivos son sensibles al entorno, adaptándose a las condiciones cambiantes, tomando decisiones y asistiendo en tareas complejas, incluyendo las tareas de automantenimiento.
  • Conectividad: los elementos están constantemente conectados entre sí y con las personas, de forma tanto local, como remota.
  • Colaboratividad: los espacios son compartidos entre personas y máquinas, con total seguridad.
  • Consciencia del entorno: gracias a la incorporación de sensores y cámaras de visión artificial.

Así la Industria 4.0 implica una mayor individualización de la oferta y mayor flexibilidad de los procesos de producción y, para ello, es preciso que toda la información derivada del proceso de fabricación esté disponible en tiempo real en todos los departamentos y áreas de la organización.

Ahora más que nunca, el mundo se encuentra en cambio continuo, por lo que es necesaria una adaptación permanente de la formación a la hora de hacer frente a los nuevos requerimientos digitales de la sociedad actual.

La consolidación de la Industria 4.0 es un hecho, la adaptación de la formación es fundamental. El actual reto de la Formación Profesional es formar a las personas para la Industria 4.0.

La Industria 4.0 exige un cambio educativo y acciones para  incentivar la Formación Continuada, lo que exigirá una colaboración estrecha entre el sector público y las empresas con el objetivo de que la oferta se adapte a la demanda, tal y como ya hacen los  sistemas de Formación Profesional Dual que existe en otros países europeos (como Alemania, Dinamarca y Austria).

La fábrica inteligente no solo requerirá de personas tituladas en ingenierías, sino también de profesionales con un perfil más técnico y que conozcan desde la vertiente más práctica las tecnologías emergentes. Es decir, que la Industria 4.0 presenta un escenario óptimo para que la Formación Profesional pueda ser revalorizada.  Pero ésta debe adaptarse a las necesidades del tejido productivo, que evoluciona al mismo ritmo que evoluciona la tecnología.

Así pues, las personas de la Industria 4.0 no solo necesitarán de formación en torno a las tecnologías, sino que además serán fundamentales competencias de trabajo en equipo, integración en la empresa, habilidades de gestión y emprendimiento, creatividad y transferencia de aprendizajes entre otras.

Por todo ello, hay que resaltar el papel fundamental que tienen las personas y su cualificación en el actual modelo de Industria 4.0, así como el papel que juegan los centros de formación profesional para cualificar en los nuevos perfiles profesionales requeridos en esta Cuarta Revolución Industrial.