Alguna cosa molt present, conegut pel sector industrial i no tant per la població en general, és el fet que ens trobem immersos en la Quarta Revolució Industrial o el què es denomina Indústria 4.0. Aquesta nova etapa, formada per indústries intel·ligents amb objectes connectats i elements robòtics, permeten realitzar processos eficients que optimitzen els recursos, amb l’objectiu de donar resposta a clients i usuaris cada vegada més interconnectats.

A priori, la digitalització i la robotització poden crear temor i desconfiança davant el desconegut, però no hem d’oblidar que les persones són necessàries per a dirigir aquesta nova revolució. Perquè són les persones el cor del procés ja que disposen de la capacitat humana per a desembolicar-se i reaccionar creativament.

Cal tindre present que les tecnologies que vertebren la Indústria 4.0, són de desenvolupament molt recent, per la qual cosa no és senzill trobar treballadors que estiguen qualificats i amb experiència en el seu ús.

Per això cal, mantenint una visió global de tots els processos, les persones adquireixen competències professionals en l’aplicació d’aquestes eines tecnològiques a través de la formació contínua.

A més, per afrontar amb èxit tots els canvis que suposa la Quarta Revolució Indústrial, és de vital importància la potenciació de les habilitats pròpies i l’adquisició de competències transversals.

Quines són les Competències Transversals més valorades?

Existeixen una serie Competències Transversals, definides per la  Universitat Politècnica de València en el catàleg de competències transversals, que cobreixen diferents àmbits professionals, afegint valor i  afavorint la inserció en un mercat laboral cada vegada més competitiu. Entre aquestes podem trobar les següents:

 • Comprensió i integració ens permeten assimilar nous conceptes i idees, donant-los coherència al que aprenem amb el que ja sabem.
 • Aplicació de coneixement i pensament pràctic són necessàries per a buscar solucions mitjançant coneixements previs utilitzant els recursos disponibles.
 • Anàlisi i Resolució de problemes són la via per a detectar els problemes i donar una solució eficaç entre totes les respostes possibles.
 • Innovació, creativitat i emprenedoria per a respondre satisfactòriament i de forma original a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials amb una actitud emprenedora.
 • Disseny i Projecte ens permeten transformar en projectes factibles les idees, tenint en compte  els recursos, els objectius i analitzant els riscos.
 • Treball en equip i Lideratge implica poder integrar-se en un equip de treball o liderar-ho amb la finalitat d’aconseguir una meta comuna, potenciant el desenvolupament personal de cadascun dels membres de l’equip i repartir la responsabilitat de manera equilibrada.
 • Responsabilitat Ètica, Mediambiental i Professional, amb aquesta competència ens conscienciem de l’impacte de les nostres accions i les dels altres sobre l’entorn.
 • Comunicació Efectiva és l’habilitat de transmetre coneixements, expressar idees i arguments de manera clara, rigorosa i convincent, tant de forma oral com escrita, amb els recursos apropiats, adaptant-la al públic al que va dirigit. En aquesta competència també entraria la capacitat de comunicar-se en alguna llengua estrangera.
 • Amb el Pensament crític analitzem i avaluem la informació amb la qual comptem respecte a un tema, intentant aclarir la veritat d’aquesta informació amb la finalitat d’aconseguir una idea justificada.
 • Planificar i Gestionar el temps implica ser capaç de planificar i distribuir correctament el temps del que disposem i distribuir-ho en funció de les activitats necessàries per a aconseguir els objectius proposats a curt, mitjà i llarg termini.
 • L’Aprenentatge Permanent és una actitud i predisposició a formar-se al llarg de la vida, amb l’objectiu de millorar i professionalitzar-se en l’àmbit d’especialització concret que la persona considere.
 • Conèixer els problemes contemporanis, està competència fa referència a la necessitat de comprendre les qüestions i valors polítics, socials, legals i mediambientals contemporanis,tractant de «estar al dia» dels esdeveniments actuals en el seu camp de coneixement i de la societat en general.
 • Capacitat Instrumental Específica permet l’ús de les eines i tecnologies necessàries per a l’exercici professional i del context en què ens trobem.

L’adquisició i millora d’aquestes competències es poden realitzar amb tasques senzilles del dia a dia. A més, totes elles actuen de forma interrelacionada. Per exemple, per a desenvolupar la Responsabilitat Ètica, Mediambiental i Professional podria ser útil col·laborar amb associacions compromesses amb una causa social. Això ens permetrà entrar en contacte amb col·lectius vulnerables i conéixer la seua problemàtica com a part els problemes contemporanis.

En el cas de l’Aprenentatge Permanent podem realitzar una formació sobre un tema que ens interesse o llegir sobre ell, desenvolupant al mateix temps el Pensament Crític. També pots actualitzar-te en l’us d’alguna eina de treball, incrementant la nostra capacitat instrumental específica.

Accions senzilles com aquestes ens trauen de la nostra zona de confort, ens fan deixar les rutines i el treball repetitiu, permetent-nos adquirir i millorar les Competències Transversals que exigeix la Indústria 4.0.

Recorda que “El primer pas no et porta on vols anar, però et trau d’on estàs” per afrontar amb èxit tots els canvis que suposa la Quarta Revolució Industrialque ja està ací, no et quedes al marge.


¿Cuáles son las Competencias Transversales más valoradas en la Industria 4.0?

Algo muy presente, conocido por el sector industrial y no tanto por la población en general, es el hecho que nos encontramos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial o lo que se denomina Industria 4.0. Esta nueva etapa, formada por industrias inteligentes con objetos conectados y elementos robóticos, permiten realizar procesos eficientes que optimizan los recursos, con el objetivo de dar respuesta a clientes y usuarios cada vez más interconectados.

A priori, la digitalización y la robotización pueden crear temor y desconfianza ante lo desconocido, pero no debemos olvidar que las personas son necesarias para dirigir esta nueva revolución. Pues son las personas el corazón del proceso ya que disponen de la capacidad humana para desenvolverse y reaccionar creativamente.

Hay que tener presente que las tecnologías que vertebran la Industria 4.0, son de desarrollo muy reciente, por lo que no es sencillo encontrar trabajadores que estén cualificados y con experiencia en su uso.

Por ello es necesario que, manteniendo una visión global de todos los procesos, las personas adquieran competencias profesionales en la aplicación de dichas herramientas tecnológicas a través de la formación continua.

Además,  para afrontar con éxito todos los cambios que supone la Cuarta Revolución Industrial, es de vital importancia la potenciación de las habilidades propias y la adquisición de competencias transversales.

¿Cuáles son las Competencias Transversales más valoradas?

Existen una serie competencias transversales, definidas por la  Universidad Politécnica de Valencia en el catálogo de Competencias Transversalesque cubren distintos ámbitos profesionales, añadiendo valor y  favoreciendo la inserción en un mercado laboral cada vez más competitivo. Entre ellas podemos encontrar las siguientes:

 • Comprensión e integración nos permiten asimilar nuevos conceptos e ideas, dándoles coherencia a lo que aprendemos con lo que ya sabemos.
 • Aplicación de conocimiento y pensamiento práctico son necesarias para buscar soluciones mediante conocimientos previos utilizando los recursos disponibles.
 • Análisis y Resolución de problemas son la vía para detectar los problemas y dar una solución eficaz entre todas las respuestas posibles.
 • Innovación, creatividad y emprendimiento para responder satisfactoriamente y de forma original a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales con una actitud emprendedora.
 • Diseño y Proyecto permiten transformar en proyectos factibles las ideas, teniendo  en cuenta los recursos, los objetivos y analizando los riesgos.
 • Trabajo en equipo y Liderazgo implica poder integrarse en un equipo de trabajo o liderarlo con el fin de alcanzar una meta común, potenciando el desarrollo personal de cada uno de los miembros del equipo y repartir la responsabilidad de manera equilibrada.
 • Responsabilidad Ética, Medio Ambiental y Profesional con esta competencia nos concienciamos del impacto de nuestras acciones y las de los demás sobre el entorno.
 • La Comunicación Efectiva es la habilidad de transmitir conocimientos, expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, con los recursos apropiados, adaptándola al público al que va dirigido. En esta competencia también entraría la capacidad de comunicarse en alguna lengua extranjera.
 • Con el Pensamiento Crítico analizamos y evaluamos la información con la que contamos respecto a un tema, intentando esclarecer la verdad de dicha información con el fin de alcanzar una idea justificada.
 • Planificar y Gestionar el tiempo implica ser capaz de planificar y distribuir correctamente el tiempo del que disponemos y distribuirlo en función de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos a corto, medio y largo plazo.
 • El Aprendizaje Permanente es una actitud y predisposición a formarse a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar y profesionalizarse en el ámbito de especialización concreto que la persona considere.
 • Conocer los problemas contemporáneos, esta competencia hace referencia a la necesidad de comprender las cuestiones y valores políticos, sociales, legales y medioambientales contemporáneos,tratando de «estar al día» de los eventos actuales en su campo de conocimiento y de la sociedad en general.
 • La Capacidad Instrumental Específica permite el uso de las herramientas y tecnologías necesarias para el ejercicio profesional y del contexto en que nos encontramos.

La adquisición y mejora de estas competencias se pueden realizar con tareas sencillas del día a día. Además, todas ellas actúan de forma interrelacionada. Por ejemplo, para desarrollar la Responsabilidad Ética, Medio Ambiental y Profesional podría ser útil colaborar en alguna asociación comprometida con una causa social. Esto nos permitirá entrar en contacto con colectivos vulnerables y conocer su problemática como parte los problemas contemporáneos.

En el caso del Aprendizaje Permanente podemos realizar una formación sobre un tema que nos interese o leer sobre él desarrollando al mismo tiempo el Pensamiento Crítico. También puedes actualizarte en el manejo de alguna herramienta de trabajo, permitiéndonos mejorar nuestra capacidad instrumental Específica.

Acciones sencillas como éstas nos sacan de nuestra zona de confort, nos hacen desprendernos de las rutinas y el trabajo repetitivo permitiéndonos adquirir y mejorar las Competencias Transversales que exige la Industria 4.0.

Recuerda que “El primer paso no te lleva donde quieres ir, pero te saca de donde estás” para afrontar con éxito todos los cambios que supone la Cuarta Revolución Industrial que ya está aquí, no te quedes al margen.