En l’actualitat, la globalització i la ràpida evolució tecnològica, ha propiciat que la transformació digital de les empreses siga un procés necessari, al que hi ha què sumar-se i no perdre el ritme de les noves tecnologies.

La transformació digital és el procés de reorganització de mètodes de treball i estratègies de màrqueting que realitzen les empreses a l’implementar les noves tecnologies, de manera que s’obtenen més beneficis de manera eficient.

La transformació digital pretén que, mitjançant l’aplicació d’innovacions digitals, s’aprofiten i busquen noves oportunitats de negoci en tres línies fonamentals: automatització de processos, minimització dels costos de producció i maximització de l’eficàcia del servei, donant resposta i servei a un client cada vegada més digitalitzat, el qual demana una tecnologia que facilite la seva vida laboral i personal.

Entre els beneficis de la transformació digital podem trobar:

 • La hiperconnectivitat millora les comunicacions tant a nivell intern de l’empresa com extern, amb clients i proveïdors ja que tots utilitzen els mateixos canals de comunicació.
 • La globalització permet l’accés a nous mercats, obrint noves portes comercials a nivell mundial.
 • L’actualització constant afavoreix la continuïtat i competitivitat del negoci.
 • La digitalització redueix els costos gràcies a la tecnologia aplicada als nous models de gestió de la producció, l’optimització de recursos i la millora dels processos de fabricació i distribució.
Model de Transformació Digital de la Indústria. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Model de Transformació Digital de la Indústria. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Hi ha diversos factors que una empresa ha de tenir en compte a l’hora d’iniciar-se en la transformació digital, com són:

 • Aconseguir la participació i implicació activa dels treballadors en els objectius de l’organització, creant un ambient favorable que els faça sentir-se part del projecte i facilitant la formació contínua que permet la constant actualització.
 • Conèixer les eines digitals que anem a implementar en el nou model d’empresa per part de tots els participants de l’organització.
 • El Reconeixement de marca (Brand Awareness) farà que l’usuari final identifique les característiques de l’empresa i / o del producte com pròpies.
 • La Innovació és important, invertir en I+D+I ajuda a l’empresa a diferenciar-se de la resta del seu sector, aportant productes i / o serveis innovadors als seus clients.
 • Utilització eficient del Big Data que permet readaptar les línies de negoci a les necessitats reals del client.

Actualment, dins del mercat digital existeixen àrees tecnològiques potencialment importants on cal focalitzar el camp d’acció de l’empresa, per satisfer les demandes dels consumidors, com són l’Internet de les Coses (IoT), les Smart Cities i els Social Sellings.

 • La importància del IoT és inqüestionable, ja que cada vegada hi ha més objectes connectats a Internet i nombroses aplicacions que resolen problemes quotidians.
 • Les Smart Cities, amb la incorporació del IoT, es digitalitza la ciutat facilitant i contribuint a millorar la vida de les persones que en elles resideixen i aprofitant de forma eficient dels recursos què ja disposa i dels nous que es van incorporant.
 • El Social Selling permet arribar als usuaris de manera indirecta i no invasiva a través de les xarxes socials i extrau informació sobre les persones que es mouen per estes xarxes.

Per tot això, cal tindre en compte que La transformació digital, deu veure’s com un món d’oportunitats, més que una amenaça, perquè és un canvi de cultura empresarial, centrat en l’anàlisi de les dades, per a obtindre un major benefici.


Buenas prácticas en Transformación Digital hacia la Industria 4.0

En la actualidad, la globalización y la rápida evolución tecnológica, ha propiciado que la transformación digital de las empresas sea un proceso necesario, al que hay que sumarse y no perder el ritmo de las nuevas tecnologías.

La transformación digital es el proceso de reorganización de métodos de trabajo y estrategias de marketing que realizan las empresas al implementar las nuevas tecnologías, de modo que se obtienen más beneficios de manera eficiente.

La transformación digital pretende que, mediante la aplicación de innovaciones digitales, se aprovechen y busquen nuevas oportunidades de negocio en tres líneas fundamentales: automatización de procesos, minimización de los costes de producción y maximización de la eficacia del servicio, dando respuesta y servicio a un cliente cada vez más digitalizado, el cual demanda una tecnología que facilite su vida laboral y personal.

Entre sus beneficios podemos encontrar:

 • La hiperconectividad mejora las comunicaciones tanto a nivel interno de la empresa como externas, con clientes y proveedores, ya que todos utilizan los mismos canales de comunicación.
 • La globalización permite el acceso a nuevos mercados, abriendo nuevas puertas comerciales a nivel mundial. (globalización)
 • La actualización constante favorece la continuidad y competitividad del negocio
 • La digitalización reduce los costes gracias a la tecnología aplicada a los nuevos modelos de gestión de la producción, la optimización de recursos y a la mejora de los procesos de fabricación y distribución.

Existen varios factores que una empresa debe tener en cuenta a la hora de iniciarse en la transformación digital, como son:

 • Conseguir la participación e implicación activa de los empleados en los objetivos de la organización, creando un ambiente favorable que les haga sentirse parte del proyecto y facilitando la formación continua que permita la constante actualización.
 • Conocer las herramientas digitales que vamos a implementar en el nuevo modelo de empresa por parte de todos los participantes de la organización.
 • El Reconocimiento de marca (Brand Awareness) hará que el usuario final identifique las características de la empresa y/o del producto como propias .
 • La Innovación es importante, invertir en I+D+i ayuda a la empresa a diferenciarse del resto de su sector, aportando productos y/o servicios innovadores  a sus clientes.
 • Utilización eficiente del Big Data que permita readaptar las líneas de negocio a las necesidades reales del cliente.

Actualmente, dentro del mercado digital existen áreas tecnológicas potencialmente importantes donde hay que focalizar el campo de acción de la empresa, para satisfacer las demandas de los consumidores, como son el Internet de las Cosas (IoT), las Smart Cities y los Social Sellings.

 • La importancia del IoT es incuestionable, pues cada vez existen más objetos conectados a Internet y numerosas aplicaciones que resuelven problemas cotidianos.
 • Las Smart Cities, con la incorporación del IoT, se digitaliza la ciudad facilitando y contribuyendo a mejorar la vida de las personas que en ellas residen y aprovechando de forma eficiente los recursos de los que ya se dispone y los nuevos que se van incorporando.
 • El Social Selling permite llegar a los usuarios de manera indirecta y no invasiva a través de las redes sociales y extrae información sobre las personas que se mueven en estas redes.

Por todo ello, hay que tener en cuenta que La transformación digital, debe verse como un mundo de oportunidades, más que como una amenaza, pues es un cambio de cultura empresarial, centrado en el análisis de los datos, para obtener un mayor beneficio.