Actualment és freqüent sentir parlar de la Quarta Revolució Industrial en els mitjans de comunicació, així com dels canvis que generarà no solament en la indústria i el teixit econòmic dels territoris sinó també en la vida de les persones.

Però, quin aspecte de la Quarta Revolució Industrial és el que provocarà els canvis que fan possible la Indústria 4.0? La resposta a aquesta pregunta està en les tecnologies digitalsconegudes com els Habilitadors Digitals. Aquestes seran les eines que impulsaran la transformació de la indústria per a convertir-la en Indústria 4.0 al explotar tot el seu potencial per a adequar els seus productes a la demanda i millorar els processos de producció generant nous models de negoci.

Habilitadors Digitals. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Habilitadors Digitals. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tecnologies digitals per a la gestió, la comunicació, el tractament de dades i la connectivitat

Aplicacions de gestió

Les aplicacions de gestió són aquelles que permeten l’anàlisi de dades, la comunicació entre departaments i el control.

 • Les Solucions de Negoci o Programari ERP engloben el conjunt de programari que ajuden a implementar la solució més eficient per a cadascun dels casos permetent a l’empresa construir una base sòlida d’informació empresarial, millorant l’eficiència dels seus processos i incrementant la productivitat.
 • Big Data és un terme que descriu el gran volum de dades, tant estructurats com no estructurats, que inunden els negocis cada dia. Però el que és important no és el volum de  dades si no el que l’organització fa amb elles. Big Data es pot analitzar per a obtindre idees que conduïsquen a millors decisions i moviments de negocis estratègics.
 • I l’ús de les Plataformes de Treball Digital Col·laboratiu que centralitza les diferents funcionalitats lligades al desenvolupament de projectes, la gestió del coneixement i el funcionament de l’organització posant-les al servei dels diferents actors del procés.

Aquestes Plataformes de treball i la gestió dels big data i la seua ubicació necessiten d’estratègies de ciberseguretat que engloben tots els processos de comunicació.

Comunicació i Tractament de dades

Les comunicacions i tractament de dades integren tota la informació que es genera en l’empresa sota un mateix sistema, permetent l’eliminació d’aquella tractada en paper.

«Si estàs connectat, estàs en risc» Les fàbriques del futur estan basades en la hiperconectividad, en les comunicacions M2M, en la capacitat de treball distribuït i en la integració de múltiples plataformes sobre les quals treballen persones i objectes conjuntament. La fàbrica del futur implica que grans parcel·les de l’empresa estiguen connectades no solament en local, sinó també a l’exterior. Això genera uns riscos de seguretat importants que han de ser gestionats adequadament.

El creixement de la Indústria 4.0 ha d’anar aparellat a un augment de la inversió en ciberseguretat. Els nous atacs informàtics tenen a veure amb la presa del control de tots aquells elements de la fàbrica que es troben connectats. La majoria de les aplicacions que s’utilitzen dins de l’empresa es realitzen hui en remot, directament en el cloud.

Hibridació del món físic i digital

La hibridació del món físic i digital ens permet la connexió de les màquines amb PLCs i el sistema de gestió per a crear un sistema ciberfísico que permeta fabricar més, millor i més barat.

 • La Impressió 3D i la Fabricació Additiva sorgeixen com les noves formes de fabricar a partir de la superposició de capes de diferents materials, sense motles, directament des d’un ordinador, això simplifica radicalment els costos i els temps, especialment en la fabricació de peces específiques i prototips
 • La reducció de costos de la Robòtica ha propiciat que la presència en les nostres vides de robots s’estiga generalitzant de forma vertiginosa. Des de joguets infantils fins a programes d’assistència personal, chatbots o la conducció automàtica
 • Per la seua part, els Sistemes Embeguts malgrat no ser molt nomenats estan presents en multitud d’electrodomèstics i aparells de la nostra vida ja que són els que constitueixen el conegut com la Internet de les Coses (IoT). Un Sistema Embegut és un sistema electrònic dissenyat per a realitzar poques funcions en temps real, segons siga el cas. Es dissenyen per a cobrir necessitats específiques. Alguns exemples de Sistemes Embeguts podrien ser un frigorífic intel·ligent que t’avisa de les existències de certs aliments, Robots de cuina i neteja que inicien la seua tasques quan els avisem i totes les implicacions de la Smart City o ciutat connectada.

Però tots aquests canvis comporten també noves formes de treball, moltes empreses ja comencen a, emparats per la tecnologia, permetre que els treballadors exercisquen les seues funcions des d’on vulguen i com vulga, sent est la clau principal per a la captació i retenció de treballadors i abaratint costos en les organitzacions i facilitant la vida als seus treballadors.

Aquestes noves tecnologies de treball i de vida  exigeixen la constant adaptació de les persones als nous procediments de treball i a la necessitat constant de formació i capacitació que permeta no solament dur a terme les diferents tasques pròpies del lloc de treball, també les noves exigències de la vida a les ciutats i en les nostres llars 4.0 .


Los Habilitadores Digitales como impulsores de la Industria 4.0

Actualmente es frecuente oír hablar de la Cuarta Revolución Industrial en los medios de comunicación, así como de los cambios que va a generar no solo en la industria y el tejido económico de los territorios sino también en la vida de las personas.
Pero, ¿qué aspecto de la Cuarta Revolución Industrial es el que va a provocar los cambios que hacen posible la Industria 4.0? La respuesta a esta pregunta está en las tecnologías digitales, también conocidas como Habilitadores Digitales. Estas serán las herramientas que impulsarán la transformación de la industria para convertirla en Industria 4.0 al explotar todo su potencial para adecuar sus productos a la demanda y mejorar los procesos de producción generando nuevos modelos de negocio.

Tecnologías digitales para la gestión, comunicación, tratamiento de datos y la conectividad

Aplicaciones de gestión

Las aplicaciones de gestión serán aquellas que permiten el análisis de datos, la comunicación entre departamentos y el control.

 • Las Soluciones de Negocio o Software ERP engloban el conjunto de software que ayudan a implementar la solución más eficiente para cada uno de los casos permitiendo a la empresa construir una base sólida de información empresarial, mejorando la eficiencia de sus procesos e incrementando la productividad.
 • Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero lo que es importante no es el volumen de datos si no lo que la organización hace con ellos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos.
 • Y el uso de las Plataformas de Trabajo Digital Colaborativo que centraliza las distintas funcionalidades ligadas al desarrollo de proyectos, la gestión del conocimiento y el funcionamiento de la organización poniéndolas al servicio de los distintos actores del proceso.

Estas Plataformas de trabajo y la gestión de los big data y su ubicación necesitan de estrategias de ciberseguridad que englobe todos los procesos de comunicación.

Comunicación y Tratamiento de datos

Las comunicaciones y tratamiento de datos integra toda la información que se genera en la empresa bajo un mismo sistema, permitiendo la eliminación de aquella tratada en papel.

«Si estás conectado, estás en riesgo» Las fábricas del futuro están basadas en la hiperconectividad, en las comunicaciones M2M, en la capacidad de trabajo distribuido y en la integración de múltiples plataformas sobre las que trabajan personas y objetos conjuntamente. La fabrica del futuro implica que grandes parcelas de la empresa estén conectadas no sólo en local, sino también al exterior. Esto genera unos riesgos de seguridad importantes que han de ser gestionados adecuadamente.

El crecimiento de la industria 4.0 debe ir aparejado a un aumento de la inversión en ciberseguridad. Los nuevos ataques informáticos tienen que ver con la toma del control de todos aquellos elementos de la fábrica que se encuentren conectados. La mayoría de las aplicaciones que se utilizan dentro de la empresa se realizan hoy en remoto, directamente en el cloud.

Hibridación del mundo físico y digital

La hibridación del mundo físico y digital nos permite la conexión de las máquinas con PLCs y el sistema de gestión para crear un sistema ciberfísico que permita fabricar más, mejor y más barato.

 • La Impresión 3D y la Fabricación Aditiva surgen como las nuevas formas de fabricar a partir de la superposición de capas de distintos materiales, sin moldes, directamente desde un ordenador, esto simplifica radicalmente los costes y los tiempos, especialmente en la fabricación de piezas específicas y prototipos
 • La reducción de costes de la Robótica ha propiciado que la presencia en nuestras vidas de robots se esté generalizando de forma vertiginosa. Desde juguetes infantiles hasta programas de asistencia personal, chatbots o la conducción automática.
 • Por su parte, los Sistemas Embebidos a pesar de no ser muy nombrados están presentes en multitud de electrodomésticos y aparatos de nuestra vida ya que son los que constituyen lo conocido como el Internet de las Cosas (IoT). Un Sistema Embebido es un sistema electrónico diseñado para realizar pocas funciones en tiempo real, según sea el caso. Se diseñan para cubrir necesidades específicas. .Algunos ejemplos de Sistemas Embebidos podrían ser un frigorífico inteligente que te avisa de las existencias de ciertos alimentos, Robots de cocina y limpieza que inician su tareas cuando les avisemos y todas las implicaciones de la Smart City o ciudad conectada.

Pero todos estos cambios comportan también nuevas formas de trabajo, muchas empresas ya empiezan a, amparados por la tecnología, permitir que los trabajadores ejerzan sus funciones desde donde quieran y como quiera, siendo este la clave principal para la captación y retención de trabajadores y abaratando costes en las organizaciones y facilitando la vida a sus trabajadores.

Estas nuevas tecnologías de trabajo y de vida exigen la constante adaptación de las personas a los nuevos procedimientos de trabajo y a la necesidad constante de formación y capacitación que permita no solo llevar a cabo las distintas tareas propias del puesto de trabajo, también las nuevas exigencias de la vida en las ciudades y en nuestros hogares 4.0.