Al llarg de la història la indústria ha evolucionat fins el que es coneix hui com la Quarta Revolució IndustrialAquest desenvolupament va començar amb la Primera Revolució Industrial en el segle XVIII, sent propiciada per la utilització de la màquina de vapor i l’energia hidràulica com a font d’energia i la mecanització dels processos.

La  Segona Revolució Industrial, al final del segle XIX, va ser impulsada pel ferrocarril, l’electricitat i la producció en massiva.

En la Tercera Revolució Industrial, a finals del segle XX, es van concebre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s). Amb l’aparició de noves tecnologies es va modificar la manera de fer les coses, apareixent nous productes, nous processos i nous models de negoci, accelerant el canvi cap a una nova era.

Evolución de la Industria. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Evolución de la Industria. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

La Indústria 4.0: l’empresa connectada

En l’actualitat estem immersos en un nou paradigma, la Quarta Revolució Industrial o el què es coneix com la Indústria 4.0, on s’ha evolucionat de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s), a la digitalització  i la connectivitat global.

En  la Indústria 4.0, la innovació, l’automatització i la incorporació de processos eficients suposen un salt exponencial en la capacitat competitiva de les empreses seguent les tecnologíes l’arrel de les estratègies de l’èxit industrial, el que demostra que són factors significatius per a mantindre una posició de lideratge.

Ens trobem davant un escenari on els clients estan interconnectats, amb potents fonts d’informació com són; smartphones, tablets, ordinadors i les tecnologíes vestibles (wearable technology), que influeixen en els seus hàbits de consum i no hi ha volta arrere a aquestes pràctiques.

Aquesta situació està provocant que els mètodes de producció es centren en les necessitats que plantegen els clients, per tal d’oferir-los un producte fet a mida amb processos de fabricació flexibles i involucrant a l’usuari en el disseny, permetent respondre a les expectatives d’aquests, adaptant-se ràpidament a les situacions canviants de les demandes.

Les tecnologies digitals o habilitadors digitals permeten la fusió del món virtual amb al món físic creant un nou model de producció on tots els element són capaços de comunicar-se entre si, buscant una perfecta organització. Tots els moviments que realitzen els productes poden ser transferits com a informació i de manera autònoma els podran dir a les màquines quines operacions són necessàries i estan utilitzant-se. 

Amb recursos i productes intel·ligents els objectes físics s’integraran a la perfecció en la xarxa d’informació. Tot açò, no solament beneficiarà la producció i comunicació interna de les empreses, sinó també a nivell extern, a l’intercanvi d’informació entre els agents implicats.

Les persones connectades col·laboraran entre si i, per tant, seran més productives, eficients i ràpides que les que actuen en solitari. Als treballadors se’ls assignaran treballs més especialitzats, per la qual cosa la formació contínua i l’adquisició de competències digitals transversals és de vital importància per a ser més eficients, conduïnt a una relació entre humans i màquines més natural.

Per tot l’anterior, mantindre un posicionament competitiu depén de la capacitat d’adaptació al canvi de les empreses, no perdent de vista la seua transformació digital permanent.


A lo largo de la historia la Industria ha evolucionado hasta lo que se le conoce hoy como la Cuarta Revolución IndustrialEste desarrollo dio comienzo con la Primera Revolución Industrial en el siglo XVIII, fue propiciada por la utilización del vapor y la energía hidráulica como fuente de energía y la mecanización de los procesos.

La  Segunda Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, fue impulsada por el ferrocarril, la electricidad y la producción en masa.

En la Tercera Revolución Industrial, a finales del siglo XX, se concibieron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s). Con la aparición de nuevas tecnologías modificó la manera de hacer las cosas, apareciendo nuevos productos, nuevos procesos y nuevos modelos de negocio, acelerando el cambio hacia una nueva Era.

La industria 4.0: la empresa conectada

En la actualidad estamos inmersos en un nuevo paradigma, la Cuarta Revolución Industrial o lo que se conoce como la Industria 4.0, donde se ha evolucionado del uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC’s), a la digitalización y la conectividad global.

En la Industria 4.0, la innovación, la automatización y la incorporación de procesos eficientes suponen un salto exponencial en la capacidad competitiva de las empresas, siendo las tecnologías la raíz de las estrategias del éxito industrial, demostrado que son factores significativos para mantener una posición de liderazgo.

Nos encontramos ante un escenario donde los clientes están interconectados, con potentes fuentes de información como son; smartphones, tablets, ordenadores y las tecnologías vestibles (wearable technology), que influyen en sus hábitos de consumo y no habiendo vuelta atrás a estas prácticas.

Esta situación está provocando que los métodos de producción se centren en las necesidades que plantean los clientes, para poder ofrecerles un producto a medida con procesos de fabricación flexibles e involucrando al usuario en el diseño, permitiendo responder a las expectativas de estos, adaptándose rápidamente a las situaciones cambiantes de las demandas.

Las tecnologías digitales o habilitadores digitales permiten la fusión de lo virtual con lo físico creando un nuevo modelo de producción donde todos los elemento son capaces de comunicarse entre sí, buscando una perfecta organización. Todos los movimientos que realicen los productos pueden ser transferidos como información y de manera autónoma les podrán decir a las máquinas que operaciones son necesarias y se están utilizando. 

Con recursos y productos inteligentes los objetos físicos se integrarán a la perfección en la red de información. Todo esto, no solo beneficiará la producción y comunicación interna de las empresas, sino también a nivel externo, al intercambio de información entre los agentes implicados.

Las personas conectadas colaborarán entre sí y, por tanto, serán más productivas, eficientes y rápidas que las que actúan en solitario. A los trabajadores se les asignarán trabajos más especializados, por lo que la formación continua y adquisición de competencias digitales transversales es de vital importancia para ser más eficientes, conduciendo a una relación entre humanos y máquinas más natural.

Por todo lo anterior, mantener un posicionamiento competitivo depende de la capacidad de adaptación al cambio de las empresas, no perdiendo de vista su transformación digital permanente