L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials FEDAC, IBIAE i COEVAL.

L’Acord Territorial s’ha proposat abordar la problemàtica de l’atur i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicació d’esforços. Actaio pretén així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia de la regió.

Representants de les institucions signatàries de l'Acord Territorial

Representants de les institucions signatàries de l’Acord Territorial

Després de la signatura de l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local AlcoiIbiOntinyent en 2016, Actaio és inclòs en el Programa de Foment dels Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local que impulsa la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en la Comunitat Valenciana.

A través d’aquest programa, durant l’any 2017,  es va realitzar el Diagnostic Territorial i es va portar avant el Projecte Experimental I:  “Innovar per a potenciar l’ocupabilitat”.
Actaio va acudir novament a la convocatòria del Programa de Foment dels Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local en 2017. L’Acord va rebre l’aprovació per part del Servef, concedint-li així els recursos per al Projecte Experimental II: «Formació – Innovació – Indústria 4.0″

Projecte Experimental II: ” Formació – Innovació – Indústria 4.0″ inicia activitats al març de 2108

L’equip del Projecte Experimental II aquesta conformat per una coordinadora, 2 tècniques de formació, una de recursos humans, una administrativa i una gestora de comunicació. 

Equip Proyecte Experimental II

Equip Proyecte Experimental II

Aquest equip va començar a treballar el mes de maig, durant els primers mesos s’ha dedicat a dissenyar i proposar al Consell Rector de l’Acord Territorial un programa d’accions i activitats orientades a potenciar l’intercanvi d’informació entre agents empresarials, socials i ajuntaments amb l’objectiu, entre altres, d’establir línies de comunicació per a analitzar i proposar un model d’FP adaptat a l’entorn. Aquest programa d’activitats s’inicia amb la trobada “MOU-ET CAP A la INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, al que li seguiran les jornades “COM PARTICIPAR DÓNES DE L’EMPRESA EN L’FP DUAL”.

També durant aquest temps, l’equip del Projecte Experimental II ha dissenyat i posat en marxa les xarxes socials i pàgina web de l’Acord Territorial per a l’ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi, Ibi i Ontinyent com a eines per a la difusió d’informació i impuls de les possibilitats de la Indústria 4.0 adaptada al territori. A més de servir de mitjans de difusió per a les accions de l’Acord, aquestes plataformes allotjaran els recursos i eines d’informació que es troben en fase de desenvolupament com són el Mapa de la Formació i Ocupacions del Territori i el Mapa de Recursos per a la Captació de Talent.


Alcoi, Ibi y Ontinyent continúan desarrollando acciones a través del Acuerdo Territorial Actaio

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, reúne desde noviembre de 2016 a los ayuntamientos de estas localidades, los representantes de los sindicatos, CCOO y UGT, y las asociaciones empresariales, FEDAC, IBIAE y COEVAL.

El Acuerdo Territorial se ha propuesto abordar la problemática del desempleo y el desarrollo local de manera coordinada y planificada, comprometiéndose a utilizar los recursos existentes de una manera eficiente y evitando la duplicación de esfuerzos. Actaio pretende así, impulsar la innovación territorial para el desarrollo industrial, comercial y turístico, creando puestos de trabajo de mayor cualificación y promoviendo la diversificación de la economía de la región.

Tras la firma del Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent en 2016, Actaio es incluido en el Programa de Fomento de los Acuerdos Territoriales en materia de Empleo y Desarrollo Local que impulsa la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en la Comunitat Valenciana.
A través de este programa, durante el año 2017,  se realizó el Diagnostico Territorial y llevó adelante el Proyecto Experimental I:  “Innovar para potenciar la empleabilidad”.
Actaio acudió nuevamente a la convocatoria del Programa de Fomento de los Acuerdos Territoriales en materia de Empleo y Desarrollo Local, en 2017. El Acuerdo recibió la aprobación por parte del Servef, concediéndole así los recursos para el Proyecto Experimental II: «Formación – Innovación – Industria 4.0″

Proyecto Experimental II: ” Formación – Innovación – Industria 4.0″ inicia actividades en Marzo de 2108

El equipo del Proyecto Experimental II esta conformado por una coordinadora, 2 técnicas de formación, una de recursos humanos, una administrativa y una gestora de comunicación. Este equipo comenzó a trabajar en el mes de mayo, durante los primeros meses se ha dedicado a diseñar y proponer al Consejo Rector del Acuerdo Territorial un programa de acciones y actividades orientadas a potenciar el intercambio de información entre agentes empresariales, sociales y ayuntamientos con el objetivo de establecer líneas de comunicación para analizar y proponer un modelo de FP adaptado al entorno. Este programa de actividades se inicia con el encuentro “MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, al que le seguirán las jornadas “COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA EN LA FP DUAL”.

También durante este tiempo, el equipo del Proyecto Experimental II ha diseñado y puesto en marcha las redes sociales y página web del Acuerdo Territorial para el empleo y el Desarrollo Local Alcoi, Ibi y Ontinyent como herramientas para la difusión de información e impulso de las posibilidades de la Industria 4.0 adaptada al territorio. Además de servir de medios de difusión para las acciones del Acuerdo, estas plataformas alojarán los recursos y herramientas de información que se encuentran en fase de desarrollo, estas son el Mapa de la Formación y Ocupaciones del Territorio y el Mapa de Recursos para la Captación de Talento.